English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

18. oktober 2017

Varna, povezana in uspešna Donavska regija

V Budimpešti poteka 18. in 19. oktobra 6. letni forum Evropske strategije za Podonavje, ki ji predseduje Madžarska. Slogan dogodka je "Varna, povezana in uspešna Donavska regija".

Na forumu prisostvuje več kot 1000 udeležencev, vključno s političnimi predstavniki držav v regiji.

Del dogajanja bo tudi predstavitev projekt DriDanube, ki ga koordinira Agencija RS za okolje in ga sofinancira program transnacionalnega sodelovanja v Podonavju.

foto

17. oktober 2017

Poznaš tveganja na kopnem in v morju?

Predavanja za mlade o naravnih nesrečah

Po lanskih katastrofalnih potresih v Italiji so italijanski seizmologi pripravili projekt TemaRisk FVG v regiji Furlanija – Julijska krajina, v katerem aktivno sodeluje tudi Agencija RS za okolje (ARSO).

Cilj projekta je povečanje zavedanja o nevarnosti naravnih nesreč v okolju. O tem želijo seizmologi poučiti mlade, da bodo novo znanje prenesli na svoje družine. Želijo izboljšati aktiven pristop k obvladovanju tveganj v skupnostih, seznaniti javnost z najnovejšimi spoznanji na področju znanosti o Zemlji in morju ter pri mladih zbuditi zanimanje za raziskovanje.

18. oktobra 2017 bo v sklopu projekta v prostorih Slovenskega licejskega pola v Gorici srečanje dijakov z raziskovalci pod naslovom Poznaš tveganja na kopnem in v morju? O potresih bo predavala seizmologinja Ina Cecić (ARSO, Ljubljana), o Jadranskem morju pa oceanografinja Tamara Cibic (OGS, Trst).

Predavanji sta v slovenščini.

O naravnih nesrečah, posebej o potresih, je pomembno nenehno izobraževati vse prebivalce, posebej pa ranljive skupine.

Pripete datoteke

11. oktober 2017

Izboljšanje zraka v evropskih mestih pozitivno vpliva na zdravje

Poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti zraka

Podatki kažejo, da se kakovost zraka v Evropi počasi izboljšuje. Pripravljavci okoljskih politik in prebivalci vedno bolj doživljajo, kakšen vpliv ima (ne)kakovostno okolje na zdravje. Zato oboji uresničujejo vedno več strateških in osebnih odločitev za varovanje okolja in zdravja.

Kljub manjši onesnaženosti zrak še vedno ogroža zdravje Evropejcev; zaradi prašnih delcev, dušikovega dioksida (NO2) in prizemnega ozona (O3). Po zadnjih ocenah so prašni delci še vedno vzrok za več kot 400 000 primerov prezgodnjih smrti v Evropi na leto. Največji vir izpustov v zrak so cestni promet, kmetijstvo, elektrarne, industrija in gospodinjstva.

Z vztrajanjem pri odločitvah za pametne naložbe v čistejši promet, energijo in kmetijstvo je mogoče zmanjševati onesnaženost okolja in izboljšati kakovost življenja. Prezreti ne bi smeli tudi stroškov zdravljenja, ki jih prinaša onesnaženost zraka.

Spodbudno je, da je veliko evropskih vlad, in zlasti mest, res dejavnih pri varovanju zdravja ljudi, saj s svojimi ukrepi dejansko prispevajo k izboljšanju kakovosti okolja.

10. oktober 2017

Poplavljanje rek v Sloveniji septembra 2017

Prvo jesensko razlivanje rek v letu 2017 se je pričelo 15. in končalo 21. septembra. V tem obdobju se je zvrstilo pet porastov rek. Najbolj so okolico ogrožale Krka s pritoki in reke v Pomurju.

V obeh obdobjih je padla podobna količina podobno prostorsko porazdeljenih padavin. V prvem delu je bilo več padavin na jugozahodu in osrednjem delu države, v drugem delu pa v severovzhodnem delu države.

Padavinam je sledilo poplavljanje rek večinoma na območjih pogostih poplav, ponekod so bila poplavna območja obsežnejša. Reke so se razlivale v osrednjem, južnem, jugovzhodnem, vzhodnem in severovzhodnem delu države. Tip poplav je bil večinoma ravninski.

Visokovodne konice pretokov so imele večinoma 2 do 5 letne povratne dobe (možnost takega dogodka je 50 % do 20 % v enem letu).

4. oktober 2017

Prvi meseci projekta DriDanube

Projekt DriDanube je pod vodstvom Agencije RS za okolje (Agencija) začel svojo pot v letošnjem januarju. Od 4. 10. do 6. 10. 2017 je potekalo na Češkem, v Brnu 2. srečanje projektnih partnerjev, na katerem so predstavili delo devetih mesecev ter načrtovane korake za naslednje leto.

V prvih mesecih so partnerji zbirali informacije o trenutnem stanju sušnega monitoringa v svojih državah; ocene tveganj za sušo ter načine upravljanja s sušo. Pričeli pa so tudi z združevanjem informacij na regijskem nivoju. Vse zbrane informacije in podatki bodo služili razvoju orodij, ki jih projekt v dveh letih in pol želi doseči:
- inovativni sušni monitoring,
- poenotena ocena tveganja za sušo in
- strategija, ki bo pripomogla k boljšemu upravljanju suše v Podonavski regiji.

V poletnem času so vsi projektni partnerji organizirali tudi svoje nacionalne seminarje, kjer so predstavili projekt ključnim deležnikom, jih povezali ter vključili v delo projekta. Cilj seminarjev je, da so deležniki obveščeni in vključeni v projekt ves čas trajanje projekta.

V Brnu bo poleg projektnega sestanka tudi prvi trening za uporabo Sušnega uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje spremljanja in opozarjanja na sušo v regiji. Trening je namenjen partnerjem, ki bodo pridobili prve izkušnje z novim orodjem in se usposobili za prenos znanja na nacionalnih treningih, ki so predvideni v prihodnjem letu.

foto

20. september 2017

Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?

Evropski teden mobilnosti v znamenju sodelovanja z mladimi

V času od 16. do 22. septembra obeležujemo evropski teden mobilnosti, ki se konča z dnevom brez avtomobila in letos nagovarja s sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz.«

Ker se potovalne navade oblikujejo že skozi otroštvo - pomemben pa je tudi čas polnoletnosti - smo na Agenciji pristopili k soorganizaciji prve nacionalne mladinske konference o trajnostni mobilnosti z naslovom »Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?«. Drugi soorganizatorji so: Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Agencija za varnost v prometu in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Konferenca je namenjena mladim od 15 do 29 let. Osrednji namen konference je med njimi povečati ozaveščenost in znanje o okolju, prometu in zdravju, cilj pa vzpostaviti in poglobiti partnerstva med mladimi in strokovnjaki. S tem želimo mladim pomagati, da postanejo aktivni državljani in se aktivneje vključijo v procese odločanja, tudi na področju trajnostne mobilnosti.

Za potrebe konference je Agencija pripravila animacijo »Združimo moči. Trajnostna mobilnost smo mi vsi« in mladinski priročnik o okolju, zdravju in prometu z naslovom »Na poti v zeleni prestavi«. Priročnik je izdelan v sodelovanju z mladimi in za mlade, ki jih zastopa Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Tako video kot priročnik temeljita na podatkih in informacijah, ki so del sistema Kazalci okolja v Sloveniji.

foto

20. september 2017

Učinkovita prva faza sanacije okoljske škode po požaru v Kemisu

Agencija RS za okolje (Agencija) je v obdobju po požaru v podjetju Kemis d. o. o zbirala podatke o okoljski škodi ter ugotavljal njen obseg.

Vzorčenje sedimentov je bilo na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici prvič izvedeno dne 22. 5. 2017, to je teden dni po požaru. Na podlagi teh rezultatov je bilo v sedimentu pri obratu Kemis ugotovljeno izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina.

Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice. Ljubljanice onesnaženi sediment ni dosegel. Zato je Agencija podjetju Kemis d. o. o. z delno odločbo naložila odstranitev sedimenta na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok Tojnica do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko, pri čemer je moral povzročitelj zagotoviti, da se v sedimentu prisotna onesnaževala pri izvajanju ukrepa ne prenašajo po strugi dolvodno.

Po izvedenih ukrepih prve faze sanacije je Kemis dne 17. 8. 2017 naročil vzorčenje in analize sedimenta, kot mu je bilo naloženo z odločbo. Vzorčenje in analize je izvedel akreditiran laboratorij Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Prve rezultate analiz je ARSO prejela dne 19. 9. 2017, dopolnitev rezultatov pa dne 25. 9. 2017.

Agencija na podlagi prejetih rezultatov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Na odseku Tojnice, kjer je potekala odstranitev čezmerno onesnaženega sedimenta, so bili odvzeti vzorci sedimentov na treh lokacijah. Na dveh lokacijah je po izvedeni prvi fazi sanacije vsebnost vseh kritičnih onesnaževal nižja od intervencijske vrednosti za tla oz. sediment. Na eni lokaciji pa je vsebnost težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, klororanih lahkohlapnih spojin, benzena, toluena, ksilena in stirena padla pod intervencijsko vrednost, še vedno pa je presežena vsebnost etilbenzena in atrazina (pdf datoteka - Rezultati preiskav vzorcev sedimenta Tojnice in Ljubljanice 22. 5. 2017 in 17. 8. 2017).


V postopku odreditve izvedbe sanacijskih ukrepov, ki bodo predmet dopolnilne odločbe, je imenovan za izvedenca biološke stroke prof. dr. Mihael Jožef Toman.

15. september 2017

120 let seizmologije na Slovenskem

Prva potresna opazovalnica na današnjem ozemlju Slovenije je začela delovati 18. septembra 1897 - dobri dve leti po močnem potresu, ki je povzročil velike poškodbe v Ljubljani - v stavbi takratne realne gimnazije, na današnji Vegovi ulici.

Organiziral in vodil jo je Albin Belar, profesor kemije in naravoslovnih znanosti. Čeprav je že pred tem časom v različnih avstro-ogrskih krajih že občasno deloval kak instrument, namenjen zapisovanju potresov, gre v Ljubljani za prvi primer organiziranega in neprekinjenega instrumentalnega beleženja potresov v Monarhiji.

V članku iz revije Življenje in tehnika (oktober 2007) je opisanih več podrobnosti o prvem seizmografu, ki je deloval na opazovalnici. Reviji se zahvaljujemo za dovoljenje za objavo.

foto

15. september 2017

Telo na kolo

Evropski teden mobilnosti in promocija zdravja na delovnem mestu

Zaposleni na Agenciji se bomo pridružili pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), ki spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, vabi pa tudi vsakega posameznika, naj uporablja zdravju in okolju prijaznejše načine mobilnosti.

Evropsko pobudo bomo povezali s promocijo zdravja na delovnem mestu. Z vožnjami s kolesom bodo tričlanske kolesarske ekipe v tekmovalnem duhu do srede novembra seštevale prevožene kilometre in število prihodov s kolesom v službo.

V okviru ETM bomo vsi zaposleni na Agenciji v petek, 22. septembra, v službo prišli brez avta. Tiste, ki nimajo možnosti, da bi v službo prikolesarili, vabimo, da potujejo na alternativen način.

logo

Pripete datoteke

14. september 2017

Poročilo o posledicah požara v obratu Ekosistemi

Požar v obratu Ekosistemi, v Zalogu pri Novem mestu, ki je izbruhnil 20. 7. 2017, ni imel dolgoročnih posledic na onesnaženja zraka.

Analize rezultatov vzorčenja tal kažejo, da so izcedne vode, ki so nastale pri gašenju požara, vplivale na tla kmetijskega zemljišča južno od obrtne cone. Vsebnosti posameznih onesnaževal v vzorcih tal so bile pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. To pomeni, da se ne pričakujejo škodljivi učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje.

Rezultati analiz voda so pokazali onesnaženje površinske in podzemne vode z izcednimi/požarnimi vodami in fekalijami. V vzorcu teh voda so bile za posamezne parametre presežene mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V vzorcu je bil določen tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila. Vpliv požarnih/izcednih voda je bil zaznan v reki Krki, vendar pa nonil-fenol in bisfenola A nista presegli maksimalne dovoljene koncentracije za površinske vode.

V obeh vzorcih vodnjakov so bile prisotne snovi, ki so določene kot nevarne za podzemno vodo in katerih vnos v podzemno vodo je potrebno preprečiti. Prav tako so bile ugotovljene tudi izredno visoke vsebnosti mikroorganizmov fekalnega izvora, ki so presegale celo mejne vrednosti za odpadne vode.

Za preprečevanje nadaljnjega onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal je nujno potrebno, da se prepreči iztekanje izcednih voda iz območja obrata in uredi kanalizacijsko omrežje.

Pripete datoteke

11. september 2017

Agencija zaposli meteorologa

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto meteorologa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s spletnim programiranjem in podatkovnimi bazami.

Izbrani kandidat se bo pridružil skupini sodelavcev na sektorju za kontrolo, tok in arhiv podatkov, katerih naloga je zagotoviti kakovostne meteorološke in hidrološke podatke ter enostaven dostop do njih.

Rok prijave je do vključno 18. septembra 2017.

Podrobnejši pogoji za prijavo na razpis so opisani v pripetih datotekah.

Pripete datoteke

8. september 2017

ARSO zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju

Agencija RS za okolje zagotavlja meteorološko podporo Svetovnemu veteranskemu prvenstvu v veslanju, ki poteka na Bledu. S to podporo nadaljuje sodelovanje z Veslaško zveza Slovenije pri organizaciji največjih veslaških prireditev. Organizaciji sta sodelovali že pri izvedbi tekem svetovnega pokala in izvedbi Svetovnega prvenstva v veslanju.

Prvenstva se udeležuje več kot 4600 veslačev iz vsega sveta. Zaradi velikega števila tekmovalcev potekajo tekmovanja od ranega jutra do večera brez premora. V natrpanem urniku je skoraj nemogoče nadoknaditi zaostanek, ki bi nastal zaradi vremenskih razlogov. Pravočasne vremenske informacije so zelo pomembne za nemoteno in varno izvedbo tekmovanja.

5. september 2017

Evropska komisija odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju

Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je s pomočjo državljanov in organizacij raziskati možnosti za zmanjšanje odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo.

Cilji javne razprave so:
- informirati zainteresirane,
- izmenjava mnenj in informacij,
- zbiranje podatkov, ki jih ni mogoče najti s pomočjo kabinetnega raziskovanja, bi pa lahko pripomogli k zmanjšanju količin mikroplastike v morju.

Velik delež odpadkov odvrženih v morje predstavlja prav plastika. Na odprtem morju lahko plava na površju ali pa potone na dno in ogroža morske ter obalne habitate. Z odpadki iz plastike so močno onesnaženi predvsem Subtropski oceani, vse bolj pa tudi Mediteran.

K javni razpravi lahko prispevate z izpolnitvijo spletnega vprašalnika na spodnji povezavi.

1. september 2017

Zelo vroče in sončno poletje 2017

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovalo več vročinskih valov s kratkimi osvežitvami. Le redko je temperatura padla izrazito pod dolgoletno povprečje. Vsi trije poletni meseci so bili v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja; še najmanj je odstopal julij.
Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, to je sredi 19. stoletja, je bilo znatno toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo do četrto najtoplejše.

Zlasti zaradi globalnega segrevanja se poletna povprečna temperatura zraka v Sloveniji zadnja desetletja opazno zvišuje; v zadnjih 40 letih znaša dvig okoli 2,5 °C. Zaradi teh dolgoročnih sprememb so vsa zadnja poletja, z izjemo leta 2014, toplejša od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010. Celo za zadnja leta sveže poletje 2014 temperaturno presega večino poletij pred letom 1990.

Visoka povprečna temperatura zraka v letošnjem poletju se odraža tudi v nadpovprečnem trajanju vročine. Število vročih dni – ko temperatura zraka preseže 30 °C – je bilo letos po večini nižin med 18 in 48 ali vsaj dvakrat toliko kot znaša dolgoletno povprečje. Tudi po tej statistiki poletje 2003 (oziroma 2013 v Ratečah) ostaja rekordno; marsikje po nižinah je bilo takrat več kot 50 vročih dni.

Nekaj dni sredi letošnjega poletja je bilo izjemno vročih, ponekod smo izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev. Na uradnih merilnih postajah je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer se je 3. avgusta temperatura povzpela do 40,6 °C, v bližino slovenskega rekorda 40,8 °C, izmerjenega 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.

31. avgust 2017

Meteorološko poletje se poslavlja, suša še ne

Pretekli vikend je Slovenijo prešla vremenska fronta, ki je marsikje prinesla težko pričakovani dež, vendar tudi nevšečnosti. Količina padavin drugod po Sloveniji je bila zelo raznolika. Padavine so bile intenzivne, vendar kratkotrajne.

Neurje je precej problemov sprožalo na Dolenjskem, kjer so intenzivne padavine, veter in ponekod tudi toča povzročile težave v prometu in na objektih. Postaje ARSO so 28. avgusta zabeležile zelo močne nalive: v Trebnjem 55 mm v 20 minutah, v Sevnem in Litiji 41 mm v 10 minutah.

Vodna bilanca površinskega sloja tal je ob koncu avgusta še vedno v sušnih razmerah. V najbolj prizadetih območjih je vodni primanjkljaj v vegetacijski sezoni prevelik, da bi se ob količini dežja pod 50 mm bistveno popravil (Portorož 560 mm, Novo mesto 370 mm, Maribor 270 mm, Murska Sobota 250 mm, Nova Gorica 230 mm, Ljubljana 170 mm, Celje 160 mm).

Žal marsikje v sušnih območjih to ne bo rešilo težav s kmetijsko sušo, saj so rastline trajno poškodovane, poljščine tam prezgodaj dozorevajo, podobno je tudi v trajnih nasadih. Na območjih z večjo količino dežja so padavine rahlo izboljšalo stanje travinja in strniščnih posevkov ter nekaterih jesenskih zelenjadnic. Površinska vodna bilanca se bo ob napovedanih padavinah izboljšala, saj bo zaradi hladnejšega vremena tudi izhlapevanje manjše.

Gladine podzemne vode ob koncu avgusta na večjem delu države so nizke do zelo nizke.

Vodnatost rek po državi je mala. Od petka do nedelje se bodo sušne razmere ob napovedanih padavinah omilile, pretoki rek bodo narasli do srednjih vrednosti.

V začetku prihodnjega tedna bo vodnatost rek v večjem delu države srednja in se bo počasi zmanjševala. Vodnatost vodotokov v Slovenski Istri, na Obali in ponekod v južni Sloveniji bo predvidoma ostala pod srednjimi obdobnimi vrednostmi, sušne razmere se tudi tam ne bodo zaostrovale.

Predviden razvoj vremena od 31. avgusta do 8. septembra 2017:
Zadnjega avgusta bo območje visokega zračnega tlaka slabelo, od 1. do 3. septembra bo na vreme pri nas vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo v začetku tedna pomaknilo proti vzhodu. Naslednja vremenska fronta bo predvidoma v petek 8. septembra že vplivala na vreme pri nas. V četrtek bo še sončno in vroče, v petek, 1. septembra pa bo v vzhodni polovici Slovenije sprva še dokaj sončno. V zahodni in delu osrednje Slovenije se bo pooblačilo. Že zgodaj zjutraj se bodo začele pojavljati občasne padavine, deloma nevihte z nalivi, ki se bodo dopoldne postopno širile proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo nestalno in hladnejše vreme z občasnimi padavinami, v soboto tudi nevihtami. V nedeljo popoldne bodo padavine ponehale. Ker bodo vmes nevihte, bo količina padavin iz kraja v kraj precej različna, vsekakor pa bo v večjem delu Slovenije padlo vsaj 20 mm padavin. V ponedeljek bodo še krajevne plohe, od torka so četrtka bo predvidoma suho vreme. Za petek, 8. septembra, kaže na dež.

Pripete datoteke

29. avgust 2017

Varnost letenja na prvem mestu

Zaključek premestitve in prenove meteorološke postaje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Začela je delovati prenovljena meteorološka postaja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V obdobju letnih dopustov je Agencija RS za okolje (Agencija) dokončala projekt celovite prenove in premestitve meteorološke postaje in merilnega mesta na letališču.

Agencija namreč omogoča meteorološko podporo zračnemu prometu v zračnem prostoru nad Slovenijo. To izvaja v meteoroloških pisarnah na štirih letališčih vse dni v letu.

Premestitev je zahtevala skrbno načrtovano umestitev postaje v prostor ter veliko soglasij. Naprave in objekti namreč ne smejo predstavljati ovir v bližini steze, ne smejo motiti drugih navigacijskih naprav in sistemov, merilno mesto mora biti reprezentativno za področje pristanka letal … Zgraditi je bilo potrebno energijski in komunikacijski vod. Celotno premestitev je financirala Agencija, projekt pa je bil izveden skupaj s Kontrolo zračnega prometa Slovenije.

Postaja na Letališču J. Pučnika Ljubljana je najbolj kompleksen meteorološki merilni sistem v državi. Vsebuje običajno merilno mesto (na sliki) z obsežnim naborom merilnih senzorjev, dodatno se meri vidljivost (z laserskimi merilci) na treh mestih vzdolž vzletno-pristajalne steze, na začetku in koncu steze se meri višina in količina oblačnosti, postavljena sta dva 10 m visoka drogova na katerih so senzorji za meritve hitrosti in smeri vetra, nameščena je spletna kamera.

Celoten sistem merilnih naprav je integriran v sisteme kontrole zračnega prometa, upravljalca letališča in letalskih operaterjev, tako imajo vsi ključni uporabniki sveže podatke praktično v trenutku, ko je meritev izvedena.

Ker je varnost letenja na prvem mestu, morajo podatki biti na voljo neprekinjeno. Vsi vitalni deli in nujne merilne naprave so vsaj podvojeni, nameščeni so rezervni viri električnega napajanja, podvojeni so komunikacijski vodi in računalniška oprema za obdelavo in prenos podatkov. Vse merilne naprave je potrebno redno periodično umerjati in pregledati.

Meteorologi na letališčih se s pomočjo stresnih testov urijo tudi v izvajanju postopkov za primere izrednih dogodkov.

foto

24. avgust 2017

Suša se bo zalezla tudi v meteorološko jesen

Nastopili so bolj vremensko prijazni dnevi, vročina je v zadnjih dneh nekoliko popustila. V preteklem vikendu je povsod po Sloveniji deževalo. Jutra so bila v začetku tedna sveža, najnižje jutranje temperature zraka so bile od 4 do 10, na Primorskem do 18 °C.

Dnevi po prehodu fronte so se segreli le na od 22 do 27 °C. Za popolno slovo od suše je bilo dežja premalo. V večjem delu Slovenije so bile količine dežja med 20 in 30 mm, na Obali, v delu osrednje, jugovzhodne Slovenije ter severovzhoda pod 20 mm. Največ dežja, več kot 40 mm, je padlo le v višje ležečih predelih.

Na najbolj s sušo prizadetih območjih je dež namočil le površinski sloj tal. Količine dežja zadostujejo za nekaj dni, primanjkljaj meteorološke vodne bilance v sušno najbolj prizadetih območjih se je ponekod rahlo popravil, vendar poškodovanosti zaradi suše kmetijske rastline več ne morejo ubežati.

Padavine so bile ugodne le za travinje, vznik strniščnih posevkov, jesenske zelenjadnice in trajne nasade. Še vedno pa padavine niso bile zadostne, da bi popravile padavinsko sliko letošnje vegetacijske sezone. Na jugovzhodu je v letošnjem poletju padlo le 48 % dolgoletnih padavin.

Ker spet prihaja obdobje vročega vremena, se bo na najbolj ogroženih območjih stanje ponovno poslabšalo. Kmetijska suša se bo tam nadaljevala.

Vodnatost rek po državi je še naprej mala.

Tudi v drugi polovici avgusta gladine podzemne vode večjega dela države ostajajo podpovprečne.

Vremenski izgledi do 1. septembra:
V celotnem obdobju bo nad južno polovico Evrope vztrajalo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo od jugozahoda dotekal razmeroma suh in zelo topel zrak. Prevladovalo bo sončno vreme, več dnevne oblačnosti bo v hribovitem svetu severozahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature se bodo dvigale nad 30 °C. Nadaljevalo se bo suho vreme, največja verjetnost za krajevne nevihte je v četrtek, 24. avgusta in v ponedeljek, 28. avgusta, pa še to le v gorskem svetu.

Pripete datoteke

17. avgust 2017

Poletne suše še ni konec

Ekstremne sušne razmere še naprej ostajajo na jugozahodu države, kjer so padavine v preteklih dveh tednih le kratkotrajno osvežile površinski sloj tal, velikost vodnega primanjkljaja pa je primerljiva z izjemno sušnim letom 2003, oziroma je ta večji od primanjkljajev v bližnjih preteklih sušnih letih 2013 in 2015.

Tudi na jugovzhodu in severovzhodu države so posledice suše nepopravljive. Dokaj enakomerno porazdeljene padavine v preteklih dveh tednih pa obnavljajo zaloge vode v površinskem sloju tal in postopno lajšajo sušne razmere. To bodo lahko izkoristili strniščni posevki, travinje in tudi trajne kulture. Izjeme še naprej ostajajo območja, kot na primer Bela krajina, kjer je padlo manj padavin. Četrti vročinski val je v kombinaciji s sušnim stresom in predvsem plitvimi tlemi zadal sušne posledice na koruznih posevkih tudi ponekod na Vipavskem.

Vodnatost rek po državi je mala in ustaljena.

Gladine podzemne vode večjega dela države so nizke.


Pripete datoteke

10. avgust 2017

Okoljevarstveno soglasje za Industrijski obrat Magna Nukleus

Agencija RS za okolje je izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Industrijskega obrata Magna Nukleus.

Agencija je v okviru postopka presoje vplivov na okolje presojala vplive izgradnje Industrijskega obrata Magna Nukleus na ljudi, tla, vodo, zrak, hrup, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino.

Prostorsko umeščanje obrata v Občino Hoče – Slivnica ni bilo predmet postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja in izvedbe presoje vplivov na okolje. Obrat je bil v prostor umeščen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica, za katerega je bilo izvedena celovita presoja vplivov na okolje.

Agencija je v okoljevarstvenem soglasju predpisala projektne in okoljevarstvene pogoje za čas gradnje in čas obratovanja, in sicer zaradi varstva zraka, tal in voda, varstva pred hrupom in za ohranjanje narave (Pogoji so navedeni v prilogi).

Zaradi varstva tal in voda je, za čas obratovanja, med drugim določeno:
- da mora biti v primeru izlitja kemikalij ali odpadnih voda zagotovljeno čiščenje površin v objektu in zunanjih ploščadi,
- vsak dogodek - čiščenje površin in sistema - mora biti vpisan v obratovalni dnevnik naprave,
- diesel agregata in rezervoarja morata biti redno pregledana (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
- posamezne sisteme, kjer bo potekal pretok odpadnih voda, se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
- v času vsake dostave katerekoli kemikalije mora biti prisoten operater, ki bo pred pričetkom pretovora preveril, ali je zaprt ventil (ali ga bo zaprl ročno) na iztoku iz ploščadi,
- vsak pretovor mora biti vpisan v obratovalni dnevnik naprave,
- potrebno je zagotoviti izvajanje redne periodične kontrole povezovalne kanalizacijske cevi.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija upoštevala opredelitev IV. območja varstva pred hrupom, glede na podrobno namensko rabo (površine za industrijo). V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica so stanovanjska območja v okolici obravnavane lokacije uvrščena v območje III. stopnje varstva pred hrupom.

Zaradi varstva ljudi pred hrupom in zaradi varstva kakovosti zraka mora v času gradnje osebni in tovorni promet, povezan z gradnjo industrijskega obrata Magna Nukleus, potekati z južne strani območja preko Letališke ceste, ki se navezuje na avtocesto A4 (izvoz letališče, Orehova vas). Izjema je promet, povezan z gradnjo plinovoda, priključka na kanalizacijo in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč ter prevoza delavcev iz neposredne bližine, ki nimajo dostopa na avtocesto.

Zaradi varstva ljudi pred hrupom je določeno, da promet, povezan z gradnjo preko Rogoze s severne strani območja ni dovoljen, razen za gradnjo plinovoda, priključka na kanalizacijo in vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč ter prevoza delavcev iz neposredne bližine, kateri nimajo dostopa na avtocesto.

Stranka Magna Steyr je s predloženo dokumentacijo, skupaj z njenimi dopolnitvami, izkazala, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, torej da zaradi izgradnje Industrijskega obrata Magna Nukleus mejne vrednosti za IV. območje oziroma II. območje varstva pred hrupom ter mejne vrednosti, določene v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka, ne bodo presežene.

Agencija je v postopku izvedla tudi primerjavo industrijskega obrata Magna Nukleus skladno z dokumenti BAT. Gre za dokumente, ki jih sprejme Evropska komisija. Izdelani pa so za določene dejavnosti in opisujejo predvsem uporabljene tehnologije, vrednosti emisij, porabe snovi in energije in tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih tehnik. Primerjava je pokazala ustreznost izbranih rešitev glede na BAT tehnologije.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da se bodo pri obratovanju uporabile tehnologije lakiranja, ki so sprejemljive oziroma skladne z zahtevami najboljših razpoložljivih tehnik in imajo nižje emisije hlapnih organskih spojin. Tehnologije, ki ustrezajo zahtevam najboljših razpoložljivih tehnik, so premazovanje s premazi na vodni osnovi in prašno lakiranje.

Agencija je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobila mnenje Ministrstva za zdravje in mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljiv pod pogoji, ki jih je Agencija upoštevala.

Glede varstva voda je bilo v postopku pridobljeno mnenje Direkcije RS za vode, iz katerega je prav tako razvidno, da je poseg sprejemljiv. Direkcija je dne 7. 8. 2017 za Industrijski objekt Magna Nukleus izdala tudi vodno soglasje.

Agencija je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobila še naslednja mnenja:
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
- Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana;
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
iz katerih je razvidno, da je nameravani poseg sprejemljiv.

Agencija je tako v postopku presoje sprejemljivosti posega na okolje presodila, da je nameravani poseg, ob upoštevanju vseh pogojev, ter ob upoštevanju pogojev, ki so določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih, v projektu ter v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica, sprejemljiv.

Okoljevarstveno soglasje se izdaja pred gradbenim dovoljenjem. Vsi pogoji in ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, ki jih mora zagotoviti upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, bodo določeni v okoljevarstvenem dovoljenju, za katerega pa Magna Steyr še ni zaprosila.

10. avgust 2017

Analize vzorcev vod Krke, izcednih požarnih vod in vod vodnjakov v obdobju od 21. 7. 2017 do 4. 8. 2017

Po požaru v obratu Ekosistemi d. o. o. je Agencija RS za okolje (Agencija) začela s spremljati stanja voda.
Odvzeti so bili vzorci reke Krke, vodnjakov in izcednih požarnih vod.
Rezultati analiz kažejo:
V vzorcih vode reke Krke ni bilo preseganj okoljskih standardov iz Uredbe o stanju površinskih voda. Krka je imela glede na uredbo na tem merilnem mestu dobro stanje, vpliva požarnih voda ni zaznati. Dne 4. 8. 2017 je bila javljena prisotnost oljnega madeža. Ogled na terenu je pokazal, da ni šlo za oljni madež.

V dveh vodnjakih je bila voda obarvana črno in je imela vonj po fekalijah in onesnaženju. V odvzeti vodi so bili preseženi okoljski standardi za kovine. Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikrobiološka analiza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje tako Escherichia coli kot tudi enterokokov. Rezultati kažejo, da so v vodi presežene mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi.

V prvem vzorcu izcednih požarnih voda izpod železnice (21. 7.) je bila presežena mejna vrednost za anionske in neionske tenzide, kar je posledica uporabe sredstev za gašenje. Ostali parametri niso presegli mejnih vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 22. 7. 2017 se je kakovost izcedne vode izpod železnice izjemno poslabšala. Na videz je bila temno rjava, kalna, imela je vonj po plastiki in razpadlem organskem materialu, količina vode pa se je povečala.

Zato je Občina Straža dne 22. 7. 2017 pri NLZOH naročila ponovno vzorčenje izcednih požarnih vod. V tem vzorcu so bili dodatno analizirani še pesticidi in farmacevtske učinkovine. Rezultati analiz so bili ovrednoteni glede na mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V tem vzorcu vode so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, z benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenol A. V vzorcu smo določili tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila (ketoprofen, paracetamol, propifenazon, teofilin in diklofenak).

Rezultati analiz vode iz vodnjakov kažejo, da so požarne vode s površinskim odtokom dosegle vodnjake in da je onesnaženje vodnjakov posledica onesnaženih požarnih vod.

Pripete datoteke

10. avgust 2017

Suša se nadaljuje

Hidrometeorološke razmere v Sloveniji

Četrti letošnji vročinski val, ki je po temperaturah presegel prejšnje tri, se je končal v nedeljo 6. avgusta. Deževalo po vsej državi, jugozahod, Notranjsko Goriška Brda ter ilirskobistriško in Idrijsko območje so prizadela tudi močna neurja s točo.

Padavine so namočile vrhnji sloj tal in za kratek čas omilile sušni stres. Na sušno prizadetih območjih, kjer je padlo razmeroma malo padavin, pa se založenost tal z vodo ni zadostno obnovila niti v površinskem sloju tal. Zaradi silovitosti nalivov je bil tudi površinski odtok padavinske vode precejšen.

Od vode, ki so jo tla uspela zadržati so največ pridobile strniščne setve in travinje.

Na sušno ogroženih območjih je kmetijska suša že povzročila nepopravljive posledice, kar pomeni izgubljen ali močno zmanjšan pridelek koruze, travinja, močno so prizadete tudi oljke sadno drevje in tudi vinska trta.

Na Primorskem je zaradi hude suše negotova tudi priprava na vzgojo in sajenje zelenjadnic za jesensko-zimsko obdobje. Stanje vegetacijske vodne bilance pa se je le malo spremenilo in na ogroženih območjih še vedno označuje večinoma hude, celo ekstremno sušne razmere. Ob koncu tedna ne pričakujemo veliko padavin, zato se stanje ne bo bistveno spremenilo.

Trend nihanja gladin podzemne vode glede na pretekli teden v večini vodonosnikov ostaja nespremenjen. V večjem delu države spremljamo zmanjševanje količinskega stanja podzemnih voda. Zaradi večmesečnega primanjkljaja padavin so zelo nizkim vodnim razmeram najbolj izpostavljeni vodonosniki vzhodne Slovenije s poudarkom na plitvih medzrnskih vodonosnikih; v vodonosniku Čateškega polja v tem času beležimo najnižje vodne gladine v dolgoletnem obdobju meritev.

Zelo nizke gladine spremljamo tudi v ostalih medzrnskih vodonosnikih Krško Brežiške kotline, v pretežnem delu vodonosnikov Dravske kotline in v delih Murske kotline. Kraški izviri jugovzhodne Slovenije imajo zelo nizke izdatnosti, ne dosegajo pa še ekstremno nizkih vrednosti. V prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujemo bistvenega izboljšanja vodnih razmer.

Večina rek v Sloveniji je od nedelje do ponedeljka nekoliko narasla, kljub temu pa so pretoki rek po Sloveniji še vedno mali. Le Mura ima, zaradi obilnejših padavin v Avstriji, velik pretok, ki pa se počasi zmanjšuje. Številni vodotoki v južni, vzhodni, jugozahodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate oziroma ponekod suhe so manjše reke v Prekmurju, na Obali in na Vipavskem.

Padavine ob koncu tedna ne bodo bistveno vplivale na dolgoročno vodnatost rek po Sloveniji.

Pripete datoteke

9. avgust 2017

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Potovalne navade se oblikujejo od otroštva naprej. Pomemben je tudi čas vstopa polnoletnosti, ko je mogoča samostojna vožnja z avtomobilom. Se bomo odpravili na pot peš, s kolesom, javnim prevozom ali drugo alternativno obliko mobilnosti ali bomo raje enostavno sedli v avto, čeprav to ni najbolj gospodarno, zdravo, varno, družabno in prijazno do okolja, v katerem živimo?

Odgovore na ta vprašanja bo obravnavala Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo potekala v Ljubljani, 20. septembra 2017, v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Konferenca želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti.

Konferenca je tudi priložnost, da mladi (15 do 29 let) povedo svoje mnenje, delijo znanja in izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev pa bodo spoznavali dejansko problematiko trajnostne mobilnosti in v delavnicah poiskali rešitve in predloge za njen razvoj.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu.

Prijavite se lahko na spodnji spletni povezavi do petka, 8. 9. 2017, do 12h .

Konferenca bo potekala 20. 9. 2017, v Hiši EU, Dunajska cesta 20, v Ljubljani.

Povezane strani

7. avgust 2017

Odprtje Plaže hotela Vile Park

Glede na ustrezne rezultate kakovosti vode na Plaži hotela Vila Park je preklicana začasna prepoved kopanja. Kakovost kopalne vode se bo spremljala dnevno do konca avgusta 2017, kar bo v primeru poslabšanja kakovosti omogočalo tudi ustrezne ukrepe za varovanje zdravja kopalcev.

Kopališče je od 13. ure v celoti odprto.

Odločitev je bila sprejeta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območni enoti Koper, kjer so bili prisotni predstavniki Agencije RS za okolje, Inšpektorata RS za okolje in naravo, Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano, Direkcije RS za vode, Zdravstvenega inšpektorata RS, Uprave za pomorstvo, Civilne zaščite, hotelov Bernardin in Javnega podjetja Okolje Piran.

4. avgust 2017

Fekalno onesnaženje morske kopalne vode na kopališču Plaža hotela Vile Park, v Portorožu

Ob rednem monitoringu morske kopalne vode s strani ARSO je bilo na naravnem kopališču, Plaža hotela Vile Park, v Portorožu ugotovljeno fekalno onesnaženje. Potencialni vir onesnaženja je odkrit in sanacija se že izvaja.

Obveščamo javnost, da je na naravnem kopališču Plaža hotela Vila Park, na podlagi povečanega tveganja za zdravje kopalcev, kopanje do nadaljnjega prepovedano.

Mikrobiološka kakovost vode se bo na tem kopališču spremljala tudi v času sanacije. Na podlagi mikrobioloških preskušanj in ocene tveganja s strani NIJZ za okužbo, bo sprejeta odločitev o ukinitvi prepovedi in o tem bo javnost pravočasno obveščena.

Povezane strani

2. avgust 2017

Ekstremna suša se širi

Hidrometeorološke razmere v Sloveniji

Sušne razmere so se v zadnjem tednu ob že četrtem letošnjem vročinskem valu na jugovzhodnem delu Slovenije še pojačale, ekstremna suša pa se širi tudi na druga območja v Sloveniji. Vegetacijski vodni primanjkljaj za primerljivo obdobje je na novomeškem že presegel primanjkljaj leta 2003, ki velja za eno najbolj sušnih let v preteklem polstoletju. Tudi na obalnem območju se razmere približujejo stanju v ekstremno sušnih letih 2003 in 2015. Sušne razmere so se začele zaostrovati tudi na Štajerskem in v Prekmurju. V prvih dneh avgusta pa so razmere že na ravni ekstremne suše. Na Štajerskem so sicer ponekod lokalne padavine stanje pred tednom dni nekoliko popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh ponovno izsušila. Vodni primanjkljaj zaenkrat v Prekmurju še ni presegel ekstremno sušnih let 2013 in 2003. Zaradi povsem izčrpane zaloge tal z vodo so na udaru zlati poljščine na plitvih in peščenih tleh. V Primorju pa so ogrožene tudi trajne kulture zlasti oljke, v vinorodnih območjih tudi vinska trta.

Pretoki rek po Sloveniji so mali in ustaljeni, srednjo vodnatost ohranjata le še reki Drava in Mura, kot posledica nekoliko obilnejših padavin v avstrijskih Alpah pretekli teden. Številni vodotoki v južni, vzhodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate oziroma ponekod suhe so manjše reke v severovzhodni Sloveniji, na Primorskem in Vipavskem. Prav tako se pretoki večjih rek Savinje, Krke in Ljubljanice postopoma približujejo najmanjšim izmerjenim v preteklih letih. Sušne razmere se bodo vsaj v tem tednu še stopnjevale.

V prvih dneh avgusta ima večina vodonosnikov po državi nizko količinsko stanje podzemne vode. Gladine so v upadanju, kar je sicer značilno za ta letni čas, a so zelo nizke vodne razmere tako v primerjavi z dolgoletnim povprečjem kot tudi z značilnimi vrednostmi za poletje. Nizke gladine podzemne vode za ta letni čas spremljamo tudi v delih medzrnskih vodonosnikov Murske in Dravske kotline. Kraški izviri imajo nizke izdatnosti predvsem na območju nizkega Dinarskega krasa na jugovzhodu države v povodju Krke, Lahinje in Kolpe in na jugozahodu države v prispevnem zaledju izvirov Rižane in Hublja. Tudi v prihodnjem tednu na sušno najbolj obremenjenih območjih še ne pričakujemo bistvenega izboljšanja vodnih razmer.
Vremenski izgledi: Do vključno 6. avgusta bo sončno in zelo vroče, najvišje dnevne temperature bodo po nižinah nad 35 °C. Pozno popoldne ali zvečer bodo možne le krajevne vročinske nevihte, nekatere izmed bodo lahko spremljala krajevna neurja. Razvoj vremena od ponedeljka, 7. avgusta naprej pa je, upoštevaje rezultate različnih globalnih modelskih izračunov, še nekoliko negotov. Verjetnejši scenarij bi bil sledeč: v noči na ponedeljek ali v prvi polovici ponedeljka naj bi nas oplazila vremenska fronta in prinesla nekaj dežja (večinoma ob nevihtah) predvsem v severno polovico Slovenije. Nekoliko bo manj vroče, najvišje dnevne temperature bodo v ponedeljek do 30 ° C, le na Primorskem ob šibki burji še do okoli 34 °C. Po torku, ko naj bi bilo prehodno spet bolj vroče, naj bi nas sredi tedna dosegla hladna fronta, ki bi jo v višinah spremljala dolina s hladnim zrakom. Od lege oziroma morebitne cepitve južnega dela doline v samostojno jedro, je odvisna tudi količina padavin pri nas. Vsekakor se bo osvežilo, koliko padavin bo med sredo in petkom pa je še precej negotovo. Bolj verjetno je, da bo dežja zelo malo.

Pripete datoteke

28. julij 2017

Predlog Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Vlada RS je na svoji seji dne 27. 7. 2017 določila besedilo Predloga Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, in ga vložila v parlamentarno proceduro.

Z zakonom bo ARSO pridobil enotno pravno podlago za velik del svoje dejavnosti. Združuje namreč štiri vrste nalog, ki naj jih izvaja kot enotno državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in seizmološko službo, da bi se zagotovile splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter stanju naravnih virov na področju meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije ter informacije z istih področij, ki služijo izvajanju drugih državnih nalog in mnogim družbenim podsistemom. Analiza izvajanja teh nalog je namreč pokazala velike podobnosti v metodiki ter namenih in ciljih teh nalog, kar omogoča in narekuje njihovo združitev v enoten normativni okvir. Združitev je tudi ekonomična, praksa pa izkazuje, da enotno izvajanje posameznih faz delovnega procesa povzroča tudi medsebojne sinergije in možnosti za njihovo dodatno optimiziranje. Ob dejstvu podnebne spremenljivosti ter relativno visoke ogroženosti Slovenije zaradi meteoroloških, hidroloških in seizmoloških pojavov je potrebnost izvajanja teh državnih nalog v okviru ene same službe še bolj poudarjena.

Služba se izvaja zlasti s ciljem trajnega opazovanja in sistematičnega zbiranja podatkov, zagotavljanja večje varnosti ljudi in premoženja, večje učinkovitosti izvajanja državnih nalog in koristnosti za splošno koristne dejavnosti. Za dosego teh ciljev zakon določa vsebino in obseg nalog državne službe, pristojnost za izvajanje službe, pravice in obveznosti izvajalca službe ter materialne pogoje za njeno izvajanje. Med slednjimi je najpomembnejša infrastruktura službe ter njen status in režim pravnega varstva. Infrastruktura službe se tako vzpostavlja kot materialno jedro, preko katerega se z opazovanjem (merjenjem) zbirajo in obdelujejo podatki o meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških pojavih. Ciljna naloga službe je, da se na podlagi teh podatkov izdelajo napovedi, analize in ocene, s katerimi se obvešča ali opozarja tako splošno javnost kot tudi posamezne naslovnike, ki jim z vidika njihovih predpisanih nalog služba lahko zagotovi ustrezne informacije. Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

Obenem zakon celovito in na novo ureja vsebine, ki so trenutno razpršeno urejene v več zakonih ali podzakonskih predpisih, v določenem delu pa sploh niso urejene. Za pravno ureditev na področju meteorologije se ugotavlja, da je prepodrobna, na ostalih področjih pa presplošna, pomanjkljiva ali celo neobstoječa. Zato zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti, do uskladitve s tem zakonom pa ureja tudi razmerje z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o vodah. Število predvidenih podzakonskih predpisov se zmanjšuje iz predvidenih 12 (od katerih sta bila sprejeta 2) na enega, izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti ter poklica pa se popolnoma deregulira.

27. julij 2017

Ob četrtem vročinskem valu se bo suša ponovno okrepila

Ob koncu tretjega vročinskega vala, 24. julija, je Slovenijo zajela hladna fronta s padavinami, ki so se zaradi razgretega ozračja marsikje sprevrgla v neurja s točo in vetrom. Ohladilo se je, 25. julija zjutraj so bile temperature zraka med 11 in 13 °C, le na Primorskem in v Beli Krajini med 14 in 16 °C. Največ dežja je v tem obdobju padlo v severnem in severozahodnem delu Slovenije od 60 do več kot 100 mm. Tudi ponekod v osrednji Sloveniji so bile padavine izdatne, vendar močno lokalno omejene. Na primer v Ljubljani je padlo okrog 30 mm dežja, v okoliškem hribovju do 50 mm. Lokalno zelo raznolike so bile padavine tudi na Celjskem in Štajerskem, od okoli 50 mm ponekod na mariborskem območju, do 20 mm na celjskem, na ptujskem območju malo nad 10 mm, nekaj več, med 20 in 40 mm pa na severovzhodnem delu Slovenije. Najbolj izsušena območja Dolenjske so dobila od 15 do 30 mm dežja, do 55 mm Posavje, Kozjansko le okoli 10 mm, podobno tudi Bela Krajina ter Obala. Padavine so bile zelo neenakomerno razporejene, zato so razlike v količinah padavin tudi na manjših območjih velike. Primanjkljaj meteorološke vodne bilance v sušno najbolj prizadetih območjih jugovzhodnega dela Slovenije ostaja velik, zato se kmetijska suša še naprej zaostruje. V Posavju (Cerklje let.) primanjkljaj meri že več kot 350 mm, v Beli krajini okoli 200 mm, na Dolenjskem 292 mm. V prihodnjih desetih dneh se bo še povečal za vsaj 40 mm. Stanju ekstremne suše se približujejo razmere tudi na obalnem območju: Močno izsušena pa so kmetijska tla na severovzhodu države, kjer so lokalne padavine stanje nekoliko popravile, kar ga glede na primerljivo dolgoletno obdobje uvršča na raven blizu ekstremno sušnim razmeram.

Omenjeni padavinski dogodki v preteklem 7-dnevnem obdobju so sicer preprečili stopnjevanje sušnih razmer na površinskih vodah, na odpravo sušnih razmer pa bistveno niso vplivali. Pretoki rek po Sloveniji se počasi zmanjšujejo. Reke s povirji v Julijskih Alpah ter reki Drava in Mura ohranjajo srednjo vodnatost, ostale reke pa imajo pretežno malo vodnatost. Najmanj vodnati so vodotoki v Slovenski Istri, na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, struge nekaterih vodotokov so ponekod suhe. V prihodnjih dneh se bo počasno zmanjševanje pretokov rek nadaljevalo, s tem se bodo sušne razmere na površinskih vodah po Sloveniji le še stopnjevale.

Podzemne vode se z dvigom gladine niso znatno odzvale na prehod hladne fronte v preteklih dneh, kar je posledica dolgotrajne izsušenosti tal. Najbolj neugodne razmere še vedno beležimo v delih medzrnskih vodonosnikov na jugovzhodu države, gladine Čateškega in Šentjernejskega polja so zelo nizke za ta letni čas. Nižje vrednosti od običajnih spremljamo tudi v drugih delih vodonosnikov Krško Brežiške kotline, pa tudi v vodonosnikih Murske in Dravske kotline in v kraškem prispevnem zaledju izvira Rižane. Kljub temu nikjer po državi v tem času še ne beležimo ekstremno nizkega stanja podzemnih voda. V prihodnjih dneh ne pričakujemo obnavljanja podzemnih voda, kar bo stopnjevalo neugodne razmere na že izpostavljenih območjih zelo nizkih vodnih količin in postopno razširitev le-teh tudi na medzrnske vodonosnike na severozahodu države.

Napoved:
Do konca tedna bo prevladovalo suho in dokaj sončno vreme, le v nedeljo bo nekoliko povečana možnost kakšne nevihte. Popoldanske temperature bodo blizu 30 °C. Vročina se bo predvidoma stopnjevala od ponedeljka 31.7. naprej in večji del prihodnjega tedna lahko pričakujemo vročinski val (že četrti v tem poletju) s temperaturami okoli 35 °C. Zrak bo predvidoma razmeroma suh, zato bo verjetnost vročinskih neviht majhna.

Več informacij je na voljo na:

26. julij 2017

Kemisu vročena delna odločba o sanaciji okoljske škode zaradi požara

ARSO je po uradni dolžnosti začel s postopkom ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode zaradi požara, ki se je zgodil v podjetju Kemis 15. 5. 2017 v napravi za predelavo ali odstranjevanje odpadkov na Vrhniki. Kemis je kot povzročitelj obremenitve objektivno odgovoren za sanacijo okoljske škode.
Na podlagi predloga sanacijskih ukrepov, ki jih je podal Kemis, je bila pripravljena delna odločba, s katero so odrejeni ukrepi primarne sanacije, namenjeni obnovitvi poškodovanega posebnega dela okolja.
Odrejeni sanacijski ukrepi se nanašajo na odstranitev onesnaženih sedimentov v potoku Tojnica od mesta prelivanja požarne vode do mostu ceste Pot na Tojnice, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko.

Rok za izvedbo ukrepov je 30 dni od vročitve odločbe povzročitelju.

Z izdajo te odločbe postopek ugotavljanja okoljske škode in odgovornosti za njeno sanacijo še ni končan.

Pripete datoteke

21. julij 2017

Dejavnosti Agencije RS za okolje ob požaru v Zalogu pri Novem mestu

Agencija RS za okolje je danes namestila pri Letališču Novo mesto (Novomeška 52, Straža) mobilno enoto za merjenje kakovosti zraka. Podatke je mogoče spremljati preko spleta. Podane so urne koncentracije delcev in dušikovih oksidov. Mejna vrednost dnevne koncentracije delcev je 50 mikrogramov na kubični meter. Mejna urna vrednost za dušikov dioksid pa je 200 mikrogramov na kubični meter.

Prve izmerjene vrednosti delcev so bile nekoliko povišane glede na druge lokacije. V večernem in nočnem času je možno, da bodo koncentracije delcev narasle.

Zaposleni na Agenciji so skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano odvzeli 2 vzorca reke Krke in en vzorec izcednih gasilnih voda. Določili so lokacije za odvzem vzorcev zemljine in se dogovorili za odvzem podzemnih voda. Obe vzorčenji bosta izvedeni naslednjem tednu.

20. julij 2017

Ob tretjem vročinskem valu se sušne razmere še poslabšujejo.

Kmetijska suša se še zaostruje, najhuje je na jugovzhodu Slovenije. Vegetacijski vodni primanjkljaj je v jugovzhodnem delu Slovenije primerljiv s primanjkljajem v ekstremno sušnih letih 2000 in 2003. Najbolj je izpostavljen skrajni jugovzhodni del države. Vzrok je že tretji val vročine v letošnjem vegetacijskem obdobju in slaba bera padavin. Na najbolj ogroženih območjih je v vegetacijskem obdobju padlo le okrog 40 % dolgoletnih padavin.

Zelo suho je tudi na jugozahodu države, v Slovenski Istri in na obalnem območju, podobno kot v sušnih letih 2011 in 2015 . V severovzhodni Sloveniji in v Podravju pa so lokalne padavine nekajkrat popravile namočenost površinskega sloja tal, vendar so pogosto naredile še več težav z neurji in točo.

Vpliv sušnega stresa na kmetijskih rastlinah je opazen predvsem na jugovzhodu države na poljščinah na plitvih in peščenih tleh s slabšo zadrževalno sposobnostjo za vodo. Koruza je na najbolj ogroženih območjih povsem zastala v rasti. Sušni stres pa je opazen tudi na drugih kmetijskih površinah, predvsem na travinju. Stanje se ob vročini še poslabšuje. Pričakovane padavine v prihodnjem tednu stanja kmetijske suše ne bodo bistveno izboljšale.

Sušne razmere so opazne tudi na pretokih rek. Ti so mali in ustaljeni. Številni manjši vodotoki imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate so manjše reke v jugovzhodni Sloveniji in nekatere primorske reke. Tu se sušne razmere ohranjajo že od začetka julija. Sušne razmere se bodo do 28. julija še stopnjevale in se pojavljale tudi v drugih porečjih. Prihodnji teden se obeta nekaj padavin, vendar na območjih s hidrološko sušo padavine predvidoma ne bodo bistveno izboljšale razmer.

Vodna gladina plitvega aluvialnega zasipa Čateškega polja je zelo nizka za ta letni čas, in ne dosega najnižjih izmerjenih vrednosti na tem območju. V ostalih medzrnskih vodonosnikih jugovzhodne Slovenije spremljamo običajne do nizke vodne razmere za ta letni čas. V ostalih vodonosnikih po državi spremljamo podpovprečne do običajne vodne razmere za ta letni čas.
Do vključno nedelje bo še sončno in vroče, popoldne bodo tu in tam možne krajevne vročinske nevihte. V prvih dneh novega tedna bo predvidoma spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami in nevihtami, osvežilo se bo. V večjem delu Slovenije lahko od ponedeljka do srede pričakujemo od 10 do 30 litrov dežja na kv. meter. V drugi polovici prihodnjega tedna bo predvidoma več sončnega vremena, verjetnost za padavine bo majhna. Vročina se še ne bo vrnila.

Pripete datoteke

17. julij 2017

Kmetijska suša se zaostruje, najhuje na jugovzhodu

Kljub lokalnim padavinam, ki so ponekod rahlo popravile stanje vodne bilance površinskega sloja tal, se kmetijska suša v vegetacijskem obdobju (od 1. aprila dalje) močno zaostruje na jugovzhodu države. Predvsem na Dolenjskem, delu Posavja (Krško-Brežiško območje) in v delu Bele Krajine stanje površinskega sloja tal že od sredine junija drsi v ekstremne sušne razmere. Izhlapevanje se bo ob prihajajočih dneh spet povečalo.

Obeti ne kažejo obilnejših padavin, zato se bo stanje vodne bilance kmetijskih tal še poslabševalo.

Pripete datoteke

14. julij 2017

Agencija za okolje zaposli sistemskega analitika in Windows administratorja

Agencija RS za okolje razpisuje prosti delovni mesti za okoljska inženirja (šifri delovnih mest: 421 in 409) v Oddelku za računalniško podporo informacijskim sistemom. Delovni razmerji bosta sklenjeni za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Čas za prijavo je do 31. 7. 2017.

11. julij 2017

Poročilo o analizah voda, tal in zraka po požaru v podjetju Kemis

Požar v podjetju Kemis je v času gorenja povzročil veliko onesnaženje zraka, uporaba velike količine gasilnih sredstev pa je povzročila tudi izlitje nevarnih odpadkov v potok Tojnica.

Zaradi visokega dimnega dviga se je onesnaženje zraka razporedilo na širšem območju JZ Slovenije. Proti jutru, ko je bil požar že pogašen, se je s pogorišča dvigal dim, ki je imel velik vpliv na kakovost zraka na območju Vrhnike.

Gasilci so plavajočo goščo zadržali v Tojnici, topni del onesnažene vode pa je odtekel v Ljubljanico in naprej. Plavajoča gošča je bila v nekaj dneh iz potoka odstranjena, brežine pa grobo očiščene.

Takoj po požaru in tudi kasneje so bili vzeti vzorci tal na 20 mestih na območju, kjer bi lahko bil vpliv požara na kakovost tal največji. Razen enega vzorca, ki je bil vzet na mestu prelivanja iz Kemisa v Tojnico, na nobeni lokaciji ni bil opažen pomemben vpliv požara na kakovost tal.

Na dveh lokacijah v Sinji Gorici je bila v obeh globinah vzorčenja presežena opozorilna vrednost za kadmij, pri čemer je bil v enem vzorcu v spodnjem sloju najden tudi pesticid DDT, na eni lokaciji na Vrhniki v neposredni bližini avtoceste pa je bila presežena opozorilna vrednost za krom, ki ga povezujemo z usnjarsko industrijo. Našteta preseganja so najverjetneje rezultat aktivnosti iz preteklosti.

Analize kakovosti zraka na Vrhniki v juniju kažejo, da požar ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka na Vrhniki.

Analize potoka Tojnica kažejo, da je šlo za katastrofalno onesnaženje potoka, najbolj ob samem mestu razlitja v potok, pri čemer so se koncentracije onesnaževal po očiščeni plavajoči gošči močno zmanjšale. Sedimenti v potoku in brežine so trajno onesnaženi, zato bo potrebna sanacija okoljske škode, ki jo bo na osnovi zakona na svoje stroške izvedlo podjetje Kemis, ki zaključuje pripravo sanacijskega programa, ki ga mora odobriti Agencija RS za okolje.

Agencija za okolje bo v prihodnje spremljala stanje potoka Tojnica in Ljubljanice.

26. junij 2017

Agrometeorološke napovedi za 15 regij v Sloveniji

Nova, spletna testna agrometeorološka napoved

Agencija RS za okolje je objavila prvo testno različico dnevnega spletnega biltena Agrometeorološka napoved. Bilten je dobrodošla novost za kmetovalce, kmetijske svetovalce in tudi za splošno javnost, ki pri načrtovanju svojega dela spremljajo meteorološke in agrometeorološke podatke. Z biltenom želi Agencija uporabnikom omogočiti enostaven dostop do podatkov in okrepiti njihovo znanje s področja agrometeorologije. Dobrodošli so predlogi za izboljšanje uporabniške izkušnje na e-pošto mho-prod.arso@gov.si.

Več informacij v celotnem sporočilu za javnost.

Pripete datoteke

22. junij 2017

Kljub nevihtam ponekod v Slovenij še vedno vztraja suša

V sredo, 21. junija popoldne, je burno vremensko dogajanje prineslo številne lokalne nevihte. Marsikje je padala tudi toča. Na severozahodu in ponekod v osrednjem delu države je lokalno padlo tudi do okoli 30 mm dežja, drugod do okoli 5 mm, ob močnejših lokalnih nalivih nekaj več. Zahodna Slovenija je ostala suha. Kazalec sušnih razmer - kumulativni primanjkljaj vodne bilance za vegetacijsko obdobje na obalnem območju že kaže na precej sušne razmere. Kmetijska suša pa se plazi tudi na severovzhod in jugovzhod države. Lokalne padavine stanja niso bistveno popravile. Do sredine prihodnjega tedna se obeta vroče vreme brez obilnejših padavin, zato se bodo sušne razmere nadaljevale.

Od začetka letošnjega vegetacijskega obdobja je povsod po Sloveniji padla podpovprečna količina dežja. Za razvoj zgodnje poletne suše v nekaterih predelih Slovenije je ključno obdobje po 15. maju, ko je do konca druge dekade junija na obalnem območju Slovenije padlo slabih 10 %, na Goriškem okoli 50 %, na vzhodu in severovzhodu od 50 do 80 %, na jugovzhodu okoli 40 % povprečne količine dežja.

Več informacij v celotnem sporočilu za javnost.

Pripete datoteke

16. junij 2017

Naša tla. Naš dom. Naša prihodnost.

17. junij - Svetovni dan boja proti dezertifikaciji

Rodovitne obdelovalne površine omogočajo ljudem dostojno preživetje na domačih tleh. Možnost obdelovanja teh površin ima zato osrednjo vlogo pri umirjanju migracij iz nerodovitnih kmetijskih območij na območja, ki so stabilna, varna in trajnostna; varuje ljudi pred tveganimi življenjskimi odločitvami.

Število migrantov po vsem svetu se je v zadnjih letih močno povečalo. Iz 173 milijonov leta 2000 se je povečalo na 222 milijonov leta 2010 in 244 milijonov leta 2015. To povečanje kliče k reševanju nezadostne preskrbe s hrano, degradacije okolja, politične nestabilnosti in revščine.

Odločitev za trajnostno upravljanje z rodovitnimi tlemi ponuja priložnosti za prihodek v sektorjih: kmetijstvo, prehranska industrija in turizem.

16. junij 2017

Postavitev oznake visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah

Predstavniki Agencije RS za okolje, Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Zavoda RS za šolstvo smo 16. 6. 2017 v sodelovanju s Srednjo šolo Domžale in Občino Domžale postavili oznako visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah.

Dijaki so se seznanili z nevarnostmi in posledicami poplav ter spremljali namestitev opozorilne tablice, ki označuje zadnjo visoko zabeleženo visoko vodo na Kamniški Bistrici v Domžalah. Dijake in zainteresirane je nagovoril Župan Občine Domžale, g. Toni Dragar, ki je predstavil pomen reke in poplavno problematiko občine. Predstavniki ARSO in Komisije za hidrogeografijo pa so dijakom predstavili Akcijo oznak visoke vode, hidrološke značilnosti reke ter dejavnosti ARSO na področju hidrologije.

Oznako smo namestili na opuščeni vodomerni postaji v Domžalah, z njo pa smo zabeležili letošnjo najvišjo visoko vodo na Kamniški Bistrici. S profesorico geografije Petro Dovč smo se dogovorili, da bodo v naslednjem šolskem letu dijaki z našo pomočjo in s sodelovanjem občine poskusili izdelati seminarske naloge na temo poplav oz. visokih voda v Domžalah. Načrtujemo, da bomo v naslednjem šolskem letu na podlagi predlogov dijakov in lokalne skupnosti, postavili oznake visoke vode na različnih lokacijah v Domžalah in okolici. Izbrali jih bomo skupaj z lokalno skupnostjo, društvi, dijaki in posamezniki, ki so povezani z reko.

Akcijo postavitve oznake smo povezali s terenskim delom ob Kamniški Bistrici pri pouku geografije, biologije in kemije. Vodili sta ga profesorici, prof. Petra Dovč in prof. Alenka Lenarčič. Pri terenskem pouku so dijaki ugotavljali različne fizično in družbeno geografske značilnosti območja Domžal in reke Kamniške Bistrice, regionalne in lokalne značilnosti ter fizikalne in kemične značilnosti vode.

Oznaka visoke vode Oznaka visoke vode 1

15. junij 2017

Vzpostavljanje sistema za zgodnje opozarjanje na vremenske in vodne ujme v JV Evropi

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 15. junij 2017. Dosežen je bil prvi mejnik v razvoju svetovalnega sistema za opozarjanje na vremenske in vodne ujme v jugovzhodni Evropi, namenjenega izboljšanju napovedi in opozoril o nevarnostih, kot so poplave, močne nevihte, suše in vročinski valovi, ki so v preteklih letih v regiji povzročile veliko škodo.

Predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, razvojni partner USAID in meteorološke in hidrološke službe v jugovzhodni Evropi so se zbrali v Ljubljani 14. do 15. junija, da bi razpravljali o vzpostavitvi svetovalnega sistema za zgodnje opozarjanje na meteorološke in hidrološke nevarne dogodke v JV Evropi.

Sistem bo namenjen zagotavljanju učinkovitih in preizkušenih orodij za operativne napovedi nevarnih vremenskih pojavov in njihovih možnih učinkov. Prek virtualne platforme bo podpiral zagotavljanje napovedi in opozoril državnih organov na nevarnosti. Ker bo omogočal spremljanje vremenskih dogodkov, ki pogosto prizadenejo regijo ne glede na državne meje, bo lajšal sodelovanje regionalnih državnih služb.

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas, ki se je ob dogodku mudil v Sloveniji, je dejal, da ima jugovzhodna Evropa vodilno vlogo na poti h globalnemu opozorilnemu sistemu za zgodnje opozarjanje pred več nevarnostmi, ki je bil obravnavan v zadnjem mesecu na mednarodni konferenci v Cancunu v Mehiki.

Več informacij najdete v celotnem sporočilu za javnost.

foto

Pripete datoteke

14. junij 2017

Pripravimo se na sušo

Ljubljana, 14. 6. 2017. Danes je na Agencije RS za okolje (Agencija) potekal seminar v okviru projekta DriDanube. Seminar je pomemben korak k povečanju pripravljenost na sušo v Sloveniji in v državah Podonavske regije. V sklopu projekta želi Agencija pripraviti Sušni uporabniški servis za spremljanje in napovedovanje suše ter nadaljevati pripravo Strategije za upravljanje suše, saj bi z njo izboljšali ukrepe pred, med in po suši v Sloveniji. Dodatna vrednost projekta bo regionalno usklajeno spremljanje suše.

Gre za projekt v okviru programa mednarodnega sodelovanja v regiji Podonavje in ga v 85% sofinancira Evropska unija preko Sklada za regionalno sodelovanje. Začel se je z letošnjim letom, zaključil se bo predvidoma sredi leta 2019. Združuje 15 partnerskih organizacij in 8 pridruženih organizacij, ki sledijo napredku projekta.

Agencija ima v projektu pomembno vlogo in veliko odgovornost, saj je vodilni projektni partner. Skupaj z nevladno organizacijo Globalno vodno partnerstvo je organizirala projektno partnerstvo in vložila prijavo na razpis programa.

foto

14. junij 2017

Nadgradnja sistema za napovedovanje poplav na porečju Save

Pod okriljem Savske komisije poteka obsežen projekt vzpostavitve Sistema za napovedovanje poplav na porečju reke Save. Agencija RS za okolje (Agencija) je bila zaradi tehničnih in strokovnih zmogljivosti do nadaljnjega potrjena kot gostiteljica sistema.

Po uspešni nadgradnji sistema poteka 13. in 14. junija 2017 na Agenciji dvodnevna delavnica za uporabnike.

Delavnice se udeležuje 35 strokovnjakov iz državnih hidroloških služb Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Prisotni so tudi predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ter Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije.

Namen delavnice je seznanitev z novostmi, ki jih prinaša nadgradnja sistema. Vključeni so bili hidrološki modeli za napovedovanje pretokov rek ter izpopolnjen sistem za izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov na porečju Save.

foto

12. junij 2017

Študenti o stanju okolja

Vabilo na predstavitev raziskovalnih okoljskih projektov o presojah vplivov na okolje

Vabljeni na »Razpravo s študenti o raziskavah stanja okolja«, ki bo 15. junija 2017 ob 9.30 uri, v sejni sobi laboratorijskega prizidka Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

V okviru magistrskega študija (predmeta Izdelava raziskovalnih okoljskih projektov in presoj vplivov na okolje) so študenti geografije v letu 2016/2017 sodelovali z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavodom RS za varstvo narave in Regionalno razvojno agencijo Gorenjske – BSC Kranj.

Projektno so reševali vprašanja, povezana s procesi in stanjem v okolju. Raziskovalno - aplikativne rezultate in rešitve bodo predstavili zainteresiranim javnostim in sodelujočim institucijam. Le te bodo prevzele rezultate projektov in jih poskušale povezati v proces rednega dela.

Namen sodelovanja navedenih inštitucij je vključevanje študentov v odločevalske procese o okolju.

Pripete datoteke

9. junij 2017

Projekt DriDanube – obvestilo za nacionalni seminar »Pripravimo se na sušo«

V okviru projekta DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju bo v sredo, 14. junija 2017, potekal nacionalni seminar »Pripravimo se na sušo«. Dogodek bo potekal v sejni dvorani na Agenciji RS za okolje v Ljubljani od 9.00 do 13.30 ure.

Namen nacionalnega seminarja je poleg predstavitve projekta tudi vključitev v projekt ključnih deležnikov iz Slovenije oziroma potencialnih uporabnikov orodij, ki bodo razvita v projektu. To so nova orodja sušnega monitoringa nadgrajena z vključitvijo tudi satelitskih podatkov in metodologijo za oceno tveganja posledic suše. Končni cilj projekta je tudi priprava strategije za boljši odziv na sušo.

Vključevanje deležnikov že v samem začetku projekta je pomembno zato, da bodo rezultati projekta lahko prilagojeni potrebam uporabnikov.

Tudi ostale države podonavske regije, ki so vključene v projekt, v tem obdobju organizirajo svoje nacionalne seminarje. V nadaljevanju projekta bomo nacionalne združili informacije združili v regijske in poskušali izboljšati odziv na sušo na obeh nivojih. Več informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih partnerskih državah Podonavja, si lahko preberete na spletni strani transnacionalnega programa Interreg Podonavje.

Sicer pa je nacionalni seminar v slovenskem prostoru nadaljevanje niza posvetovanj na temo upravljanja s sušo v Sloveniji, ki so bila v preteklosti že organizirana v okviru DMCSEE - Sušnega centra za Jugovzhodno Evropo (s sedežem v Sloveniji) in programa Celostno upravljanje s sušo v Srednji in Vzhodni Evropi (Integrated Drought Management Programme in CEE).

Pripete datoteke

9. junij 2017

Strokovno srečanje Okolje, podnebje, alergije

V četrtek, 8. junija 2017, je na Dobrovem, v Goriških Brdih potekalo srečanje o okolju, podnebju in alergijah, ki so ga organizirali Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Agencija RS za okolje.

Na srečanju so bile predstavljene zakonitosti podnebja, pričakovane podnebne spremembe v prihodnosti, vplivi podnebnih sprememb na zdravje, sistem napovedovanja onesnaženosti zraka z ozonom, ukrepi za izboljšanje zraka na Goriškem, kazalci okolje-zdravje ter sistem spremljanja cvetnega prahu v okolju in alergije pri otrocih.

Po končanem srečanju so imeli udeleženci srečanja možnost ogleda praktičnega prikaza vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu.

Na podlagi prispevkov je bil pripravljen zbornik srečanja, s podrobnejšimi informacijami o temah srečanja.

9. junij 2017

Lahko smo pripravljeni na poplave, ob njih lahko zavarujemo svoje zdravje

Agencija RS za okolje (Agencija) in Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) sta na Bogatajevih dnevih predstavila značilnosti poplav v Sloveniji in vpliv poplav na zdravje.

Janez Polajnar z Agencije je povedal, da bodo poplave, ki so v Sloveniji sicer običajen pojav, v prihodnosti pogostejše. Trend kaže, da so večje poplave v zadnjih 10 letih pogostejše, kot so bile pred 30 leti.

Značilnost poplav na območju Slovenije je, da so hudourniške in nastanejo v nekaj minutah do nekaj urah.

Ključnega pomena za pripravljenost družbe nanje je prostorska politika, ki upošteva delovanje voda in ne umešča gradenj na poplavna področja.

Naslednja ukrep pri poplavni varnosti je samozaščita ljudi. Nujno je spremljanje poplavnih opozoril in upoštevanje navodil sil za zaščito in reševanje, zlasti pa izogibanje poplavnim vodam.
Pomembna je tudi prilagoditev bivanjskega sloga. Če že živimo na področju poplav, si uredimo spodnje prostore stavb tako, da nam poplave ne povzročijo škode. Dobro je poznati lastnosti poplavnih voda. Npr. 15 cm poplavne vode podre človeka, 60 cm poplavne vode odnese večji avto….
Polovica vse smrtnih žrtev ob poplavah se zgodi ob reševanju premoženja (reševanje (iz) avta, vožnja po poplavljeni cesti, …)

Povzetek predstavitev Teodore Petraš in Bonije Miljavec z NIJZ o varnosti živil ter preprečevanju nalezljivih bolezni ob poplavah je nazorno predstavljen v povezavi na Letak.

Pripete datoteke

7. junij 2017

Okolje, podnebje in alergije

Vabilo na srečanje, namenjeno spoznavanju vpliva okolja na alergije

Agencija RS za okolje, Nacionalni institut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano vabijo v četrtek, 8. junija 2017, ob 15. uri na srečanje, namenjeno spoznavanju vpliva okolja na alergije v Viteško dvorano gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

Pogostost alergijskih bolezni narašča. Na povečano prisotnost alergenov v zraku vplivajo tudi: podnebne spremembe, urbanizacija, onesnažen zrak, uničenje naravne flore in razširjanje tujerodnih vrst.

Na srečanju bodo predstavniki:
- izpostavili pomen sledenja stanju okolja in zdravja ter dostopnost informacij javnostim,
- predstavili alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje,
- predstavili podatke o alergenih in drugih onesnaževalih v zraku ter vpliv podnebnih sprememb.

Med in po predavanjih bo potekal prikaz vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu ter prikaz enostavna metode sledenja cvetnemu prahu v zraku, primerne za naravoslovne krožke za šolske interesne dejavnosti.

Vabljeni.

6. junij 2017

Poplave bodo. Naj nas ne presenetijo in ne ogrozijo zdravja.

Predstavitev napovedovanja in opozarjanja pred poplavami ter vpliva poplav na zdravje

V četrtek, 8. 6. 2017, bo ob 10. uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, v Murski Soboti potekala predstavitev napovedovanja in opozarjanja pred poplavami ter predstavitev vpliva poplav na zdravje z vidika nalezljivih bolezni in drugih okoljskih dejavnikov.

Perdavatelji:

- Janez Polajnar, ARSO, Hidrologija in napovedovanje poplav v Sloveniji
- Bonia Miljavac, NIJZ, Vpliv poplav na zdravje z vidika okoljskih dejavnikov
- Teodora Petraš, NIJZ, Vpliv poplav na zdravje z vidika nalezljivih bolezni


Na dogodku bo predstavljeno:
- napovedovanje hidroloških razmer in opozarjanje pred poplavami,
- kako hitro lahko naraste in poplavi lokalni potok,
- za koliko se lahko dvigne gladina potoka ali reke v vaši okolici,
- koliko časa se lahko zadržuje poplavna voda na kraških poljih,
- kakšno silo ima voda, ko poplavi cestišče,
- kako lahko mokrišča in urejen gozd prispevajo k boljši poplavni varnosti,
- koliko vode lahko odteče po rekah iz Slovenije v sosednje države,

- kako ravnati z živili pred, med in po poplavi,
- kako je s pitno vodo, ko so poplave,
- kako dolgo se lahko po poplavi obdržijo nadležne plesni,
- nevarnost zadušitve z ogljikovim monoksidom ob sušenju prostorov,
- kako zmanjšati stres,
- kako preprečevati pojav nalezljivih bolezni ob poplavah.

Dogodek poteka v sklopu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja.

Vabljeni.

5. junij 2017

Megatrendi so plazeč pojav, naj nas ne presenetijo

Ljubljana, 5. 6. 2017. Danes je v Hiši Evropske unije potekala predstavitev aktivnosti glede ocen globalnih megatrendov v povezavi z načrtovanjem okoljske politike ter načrtovanjem in spremljanjem trajnostnega razvoja. Sodobno upravljanje okolja zahteva razumevanje, da so vplivi na okolje vse bolj globalizirani. Na stanje okolja, na vzorce potrošnje in kakovost življenja vplivajo različni dolgoročni (mega)trendi: migracije, staranje prebivalstva, gospodarska rast, trgovinskimi tokovi, tehnološki napredek in mednarodno sodelovanje.

Povečana raba virov in povečani izpusti, ki so bili posledica svetovne gospodarske rasti v zadnjih desetletjih, so zmanjšali pozitivne učinke zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja v Evropi in hkrati povzročili nove nevarnosti. Globalnih megatrendi (GMT) lahko izničujejo lokalna dobra ravnanja z okoljem. Globalizacija dobavnih verig pomeni, da do številnih vplivov evropske proizvodnje in potrošnje prihaja tudi drugod po svetu, kjer imajo evropska podjetja, potrošniki in oblikovalci politik razmeroma omejeno znanje, motivacijo in možnosti, da bi nanje vplivali.

Globalizacija in razvoj GMT pomenita, da okoljskih razmer in politik v Evropi in na nacionalni ravni ni mogoče popolnoma razumeti — ali v celoti upravljati — ločeno od svetovnega dogajanja. GMT bodo v prihodnosti spremenili vzorce potrošnje ter vplivali tudi na slovensko okolje in podnebje. Če bomo na to pripravljeni, lahko priložnosti, ki jih prinaša razvoj, izkoristimo za doseganje lastnih okoljskih ciljev (ki so del NPVO in SRS) in za približevanje ciljem, ki so opredeljeni v 7. okoljskem akcijskem programu.

GMT pomeni veliko družbeno, ekonomsko, politično ali tehnološki spremembo, ki se izoblikuje počasi. Ko pa se, vpliva na veliko aktivnosti, procesov in tudi na naš dojemanje pojavov, tako na ravni vlad kot družbe. Njen vpliv je dolgoročen in lahko traja več desetletij.

Megatrendi, kot jih je identificirala Evropska agencija za okolje, se nanašajo na
- demografske značilnosti prebivalstva,
- gospodarsko rast,
- vzorce proizvodnje in trgovinske tokove,
- tehnološki napredek,
- siromašenje ekosistemov in
- podnebne spremembe.

Pripete datoteke

1. junij 2017

Celovito upravljanja z vodami s pomočjo opreme QGIS/FREEWAT

Ljubljana, 1. 6. 2017. Na Agenciji RS za okolje je danes potekala predstavitev visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT. QGIS/FREEWAT na enem mestu združuje orodja za pripravo, analizo in hrambo prostorskih podatkov ter orodja za postavitev in zagon numeričnih modelov.

Pri platformi FREEWAT gre za obširen QGIS vtičnik, ki omogoča postavitev ter zagon numeričnih modelov toka podzemne vode, omogoča povezavo podzemne-površinske vode, model prenosa snovi v ne/zasičeni coni, vključno s kalibracijo in validacijo modelov ter analizo občutljivosti. Platforma predstavlja modelirno okolje za simulacijo količin in kakovosti površinskih in podzemnih voda ter nudi podporo pri upravljanju z vodami (optimizacija porabe vode, upravljanje namakanja). Z numeričnimi modeli podzemnih/površinskih voda je možno tudi ocenjevanje vpliva podnebnih sprememb po različnih scenarijih.

Ob tej priložnosti so strokovnjaki Agencije RS za okolje in Instituta za ekološki inženiring predstavili vpliv podnebnih sprememb na vodni krog, uporabnost numeričnih modelov toka podzemne vode pri upravljanju z vodami, celostno spremljanje vodne bilance z modelom mGROWA-SI ter vodonosnik Vrbanskega platoja, kot vira pitne vode za Dravsko kotlino. Sledila je razprava na temo možnosti uporabe/povezljivosti hidro-geoloških modelov na platformi QGIS/FREEWAT.

foto

26. maj 2017

Uprava RS za jedrsko varnost je na Vrhniki opravila meritve radioaktivnosti

Uprava RS za jedrsko varnost je 25.5.2017 po požaru v podjetju KEMIS d.o.o. na Vrhniki opravila indikativne meritve, s katerimi bi ugotovila prisotnost radioaktivnih materialov oziroma virov sevanja. Ugotovili so, da je na vhodu v podjetje nameščen portalni monitor radioaktivnosti, s katerim preventivno pregledajo vse pošiljke. Uprava RS za jedrsko varnost z opravljenimi meritvami na lokaciji ni zaznala povišane ravni sevanja. Izmerjeno radioaktivno sevanje ustreza naravnemu ozadju.

26. maj 2017

Slovenija po kakovosti kopalnih voda ostaja v vrhu Evrope

Poročilo o kakovosti kopalnih voda, ki ga je izdala Evropska agencija za okolje, uvršča Slovenijo na prvo mesto v kategoriji kopalnih voda na morju. Med 30 državami je ena tistih, ki tudi na celini nima slabih kopalnih voda.

Danes so v Portorožu mag. Mateja Poje, z Agencije RS za okolje, Sandra Martinčič Loboda in mag. Neset Dulai, iz Javnega podjetja OKOLJE Piran ter Jadran Klinec, direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo predstavili kakovost kopalnih voda v Sloveniji, vpliv obiska turistov v turistični sezoni na morje in obalo vpliv ladijskega prometa in navtičnega turizma na morsko okolje.

foto

Povezane strani

25. maj 2017

Podatki o preliminarnih rezultatih analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih 22. 5. 2017

22. 5. 2017 sta Agencija RS za okolje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvedla drugi zajem vzorcev Tojnice in Ljubljanice za preiskave onesnaženosti površinskih voda na območju pogorišča.

Vzorci so bili odvzeti na štirih merilnih mestih, in sicer:
- Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
- Tojnica pri obratu Kemisa,
- Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39 in
- Ljubljanica, približno 200 m pod izlivom Tojnice.

Pripete datoteke

24. maj 2017

Podatki o monitoringu tal ter čiščenju Tojnice in zdravstvena priporočila po požaru na Vrhniki

Na Agenciji za okolje je danes potekala predstavitev prvih analiz vzorcev tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis, predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode ter zdravstvenih priporočil za prebivalece Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Podatki in dejavnost sot predstavljeni v celotnem sporočilu za javnost.

23. maj 2017

Predstavitev prvih podatkov o analizah tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis

V sredo, 24. 5. 2017, bo ob 13.00, na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b Ljubljana, v sejni sobi laboratorijskega prizidka predstavitev prvih analiz vzorcev tal na štirih lokacijah (od skupno enajstih), odvzetih po požaru v podjetju Kemis ter predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode

Rezultate analiz in svoje dejavnosti bodo pojasnili predstavniki Agencije RS za okolje, Nacionalnega instituta za javno zdravje in Direkcije RS za vode.

23. maj 2017

Podatki o preseženih vrednostih atrazina in flufenaceta v Tojnici in Ljubljanici

Kvalitativna identifikacija organskih spojin vzorcev potoka Tojnica in Ljubljanice (16. 5. 2017) je pokazala tudi prisotnost pesticidov atrazina, propazina in flufenaceta. Zato je Agencija RS za okolje odredila še kvantitativno analizo prisotnih pesticidov na vseh štirih mestih vzorčenja in sicer:

- Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
- Tojnica pri obratu Kemisa in
- Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39
- Ljubljanica, približno 200 m pod izlivom Tojnice.

Rezultati kažejo na izjemno onesnaženost tudi s pesticidi. V potoku Tojnica je bila na vzorčnem mestu pri Kemisu izmerjena koncentracija 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter.

Na vzorčnem mestu Tojnica, Pot na Tojnice so bile koncentracije še višje in sicer 350 mikrogramov na liter atrazina ter 110 mikrogramov na liter flufenaceta.

Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter in je bila presežena tudi na merilnem mestu Ljubljanica, približno 200m dolvodno od izliva Tonjica.

Poleg navedenih so bili v vzorcih Tojnice kvantificirani še sledeči pesticidi: propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin. V Ljubljanici so bili določeni atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

Pripete datoteke

19. maj 2017

Okoljske posledice nesreče v podjetju Kemis

Agencija RS za okolje je ob požaru v podjetju Kemis pričela s spremljanjem stanja okolja. V sporočilu so navedni podatki o meritvah.

17. maj 2017

ARSO nadaljuje z meritvami drobnih delcev v zraku ob podjetju Kemis

Ponovne meritve koncentracij živega srebra v zraku

Agencija RS za okolje (Agencija) je 17. 5. nadaljevala z meritvami delcev PM 10 na lokaciji pri podjetju Kemis na Vrhniki. Koncentracije so se preko noči znižale na ravni, primerljive s koncentracijami na drugih merilnih mestih po Sloveniji. Preko dneva so koncentracije ponovno narasle zaradi dejavnosti v okolici merilnega mesta.

Predstavniki Instituta Jožef Štefan in Agencije so 17. 5. ponovili meritve koncentracij živega srebra na lokaciji kot 16. 5. Dodatne meritve so izvedli ob šolah Ivana Cankarja ter Antona Martina Slomška na Vrhniki. Meritve ob tovarni so pokazale občutno znižanje koncentracij živega srebra, ob šolah pa ravni, ki so značilne za neonesnažena območja.

Agencija je prejela potrditev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da bo večina analiz površinskih voda in zemljine opravljena do konca tega tedna.

Predstavitev podatkov o onesnaženju okolja bo na novinarski konferenci, ki jo bo organiziral štab Civilne zaščite na Vrhniki, predvidoma v petek, 19. 5.

12. maj 2017

Agencija išče administratorja za MS Windows okolje (m/ž)

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto za okoljskega inženirja – pripravnika, v Službi za analitično podporo delovnim procesom (administrator MS Windows okolja), za določen čas osmih mesecev s polnim delovnim časom.

Rok prijave je do vključno 19. maja 2017.

Pripete datoteke

10. maj 2017

Obilne padavine od 25. do 28. aprila 2017

Nad Skandinavijo in srednjo Evropo je bilo proti koncu aprila ciklonsko območje, sekundarno ciklonsko območje je bilo tudi nad zahodnim in severnim Sredozemljem.

28. aprila se je ciklonsko območje s svojim središčem iznad severnega Sredozemlja pomaknilo nad zahodni Balkan. Vremenska fronta se je zadrževala na Alpah in šele v noči na 28. april prešla Slovenijo. V višinah je dolina s hladnim zrakom iznad Skandinavije segala nad Pirenejski polotok in se le počasi pomikala proti vzhodu. Nad območjem Alp je v višinah pihal močan jugozahodni veter, s katerim je pritekal topel in vlažen zrak.

28. aprila pa je v spodnjih plasteh ozračja od severovzhoda nad Slovenijo pritekal nekoliko hladnejši zrak.

10. maj 2017

Izpusti toplogrednih plinov

Osvežen okoljski kazalec

Evropska skupnost je izpolnila svoje obveznosti iz prvega obdobja Kjotskega protokola, saj so bili skupni izpusti brez upoštevanja ponorov v prvem ciljnem obdobju 2008-2012 okoli 19 % nižje kot v izhodiščnem letu. Slovenija je z uveljavljanjem največjih dovoljenih ponorov cilj presegla za 3 %.

V letu 2014 so se slovenski izpusti toplogrednih plinov (TGP) zmanjšali in so bili za 9,5 % nižji kot v letu 2013. Slovenija je na dobri poti, da doseže cilj, ki ga ima v okviru EU, saj so bili izpusti iz sektorjev izven ETS v letu 2014 za 15,3 % nižji od dodeljenih količin za to leto.

Skupni izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji so leta 2014 bili 18,4 % pod vrednostjo v izhodiščnem letu 1986 in 9,5 % manjši kot leta 2013. K znižanju izpustov sta najbolj prispevala sektor energetika (-23,0 %) in sektor raba goriv v gospodinjstvih in komercialnem sektorju (-17.0 %). Nekoliko višji izpusti kot v letu 2013 so bili zabeleženi v industriji in kmetijstvu.

V skupnem deležu izpustov TGP ima v Sloveniji največji prispevek CO2 (v letu 2014 - 81,4 %). CO2 nastaja predvsem pri zgorevanju goriva in iz industrijskih procesov. Sledi metan (11,9 %), ki večinoma izvira iz odpadkov in kmetijstva, ter didušikov oksid (4,6 %), ki prav tako nastaja v kmetijstvu. Opazni so tudi izpusti didušikovega oksida iz cestnega prometa. Izpusti F-plinov, med katere sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), so zelo majhni, vendar zaradi visokega toplogrednega učinka njihov prispevek k segrevanju ozračja ni zanemarljiv (2,1 %).

V Sloveniji so v letu 2014 gozdovi prekrivali več kakor 59 % površine in so pomemben vir zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Izračunani ponori zaradi spremembe rabe tal in gozdarstva so precejšnji; leta 2014 so bili -6.906 kiloton CO2 ekv. Kljub pomembnosti gozdov, kot ponorov CO2, pa države članice za znižanje izpustov do 2020 teh ponorov ne bodo mogle uveljavljati.

Za doseganje ciljev EU do leta 2020 je pomembna delitev na izpuste, ki so vključeni v trgovanje z emisijskimi kuponi (ETS) in na tiste izven ETS. Izpusti znotraj ETS, kamor so vključeni vsi večji proizvajalci elektrike in toplote ter vsa energetsko potratna industrija, se bodo zniževali zaradi zmanjševanja razpoložljivih emisijskih kuponov, ki bodo vsako leto na razpolago na dražbah. V letu 2014 so se izpusti iz teh naprav v Sloveniji znižale za 17,2 % glede na predhodno leto.

Za Slovenijo so predvsem pomembni izpusti, ki niso vključeni v emisijsko trgovanje in na katere države zato lahko vplivajo z ukrepi in politikami na teh področjih. Slovenija je v letu 2014 imela 15,3 % nižje izpuste od najvišjih dovoljenih za to leto.

Med sektorji izven ETS je najpomembnejši promet, ki je v letu 2014 prispeval 51,5 % vseh izpustov. Znotraj prometnega sektorja večino izpustov prispeva cestni promet, v letu 2014 kar 99,1 %. Izpusti iz prometa so močno naraščali do leta 2008, ko so bili že 39% višji kot v 2005. Z nastopom gospodarske krize so v letu 2009 močno upadli in nato znova narasli v letih 2011 in 2012. V letih 2013 in 2014 so se izpusti iz prometa ponovno nekoliko zmanjšali, kar je možno pripisati večji okoljski ozaveščenosti ter rabi trajne mobilnosti, kljub temu pa so bili izpusti v letu 2014 še vedno za 21,6 % višji, kot leta 2005.

Naslednji pomembni vir je kmetijstvo, ki je prispevalo 16,2 % izpustov. V letu 2014 so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 2,8 %, vendar so bili še vedno za 4,7 % nižji kot leta 2005. Vzrok za nižje izpuste je predvsem intenziviranje živinoreje in s tem zmanjšanje števila glav živine ter boljše ravnanje z gnojem v prašičereji.

S 13,5 % deležem so izpusti zaradi rabe goriv v gospodinjstvih in v komercialno-institucionalnem sektorju tretji najpomembnejši vir izven ETS. Ti izpusti so bili v letu 2014 za 12 % nižji kot leto poprej in za 32,2 % nižji kot leta 2005. Na to zmanjšanje v zadnjih letih precej vplivajo bolj mile zime, pa tudi povečana raba lesa za ogrevanje, saj se izpusti CO2 iz biomase ne upoštevajo.

Vsi ostali viri, ki še prispevajo k izpustom izven ETS so še: preostala raba goriv v industriji (5,7 %), ravnanje z odpadki (4,7 %), preostali procesni izpusti (4,3 %) ter drugo (ubežne emisije, preostanek energetike… 4,1 %).

Prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola je trajalo od leta 2008 do 2012. Z letom 2013 se je začelo drugo obdobje, ki se bo končalo leta 2020. Kjotski protokol trenutno pokriva manj kot tretjino izpustov toplogrednih plinov. Najhitreje se izpusti povečujejo v hitro rastočih gospodarstvih držav v razvoju in brez njihovega sodelovanja ni mogoče zaustaviti globalnega segrevanja.

V Parizu se je decembra 2015 na podnebni konferenci zbralo 195 držav, ki so sprejele univerzalni, pravno zavezujoči dogovor za zaustavitev globalnega segrevanja. Sporazum predvideva prehod v nizkoogljično družbo na globalni ravni, ekstremno zmanjšanje porabe fosilnih goriv in zvišanje povprečne temperature za največ 2oC glede na predindustrijsko dobo. Dogovor bo v veljavo stopil leta 2020.

Politika podnebnih sprememb, ki jo vodi Evropska unija, velja za vse države članice EU. Sprejeti cilji so naslednji:
• EU mora do leta 2020 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 %,
• povečati porabo obnovljivih virov energije za 20 % v končni rabi energije,
• doseči 10 % delež biogoriv kot pogonskih goriv v prometu,
• 20 % povečanje učinkovite rabe energije.

5. maj 2017

Poplavljanje rek 27. in 28. aprila 2017

Ob prvem večjem razlivanju voda v letošnjem letu so reke poplavljale v večjem delu države. Poplav ni bilo na severovzhodu in jugu. Količino in hitrost neposrednega odtoka padavin v reke so zmanjševale obilna vegetacija in sušna tla. Pretoki rek so bili pred porastom v večjem delu države mali.

Obilne padavine so se pričele 27. aprila na širšem območju Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp ter se 28. aprila okrepile in razširile proti vzhodnemu, osrednjemu in zahodnemu delu države.

Prva razlivanja so se od severozahoda (Posočje, povodje Bohinjske Bistrice, porečje zgornje Save) in severa (porečje Kamniške Bistrice) 28. aprila zjutraj in čez dan krepila in se širila na vzhodu do Koroške (Meža, Mislinja, Suhadolnica) in porečja Savinje ter na osrednji (Ljubljansko barje) in zahodni del države (porečje Vipave). Proti vzhodu države se je poplavno območje razširilo ob Savi, po kateri je potoval in se ponekod krepil poplavni val iz zgornjega toka, ki je dosegel iztok iz države (Jesenice na Dolenjskem) 29. aprila zjutraj.

Med dvema porastoma rek 27. in 28. aprila so se veliki pretoki rek v severozahodni Sloveniji večinoma ohranjali. Reke so 28. aprila poplavljale tudi na širših poplavnih območjih. Hitro so naraščali manjši vodotoki in hudourniške vode, ki so sovpadale s plazovi.

Agencija Republike Slovenije za okolje je na dogodek pričela opozarjati v sredo 26. aprila. Pred in med poplavnim dogodkom je bilo izdanih več poplavnih opozoril. O dogajanju so bile obveščene hrvaške in italijanske hidrološke službe.

26. april 2017

Mraz 21. in 22. aprila 2017

V ponedeljek, 17. aprila, je nad severnim Sredozemljem od severovzhoda nad Slovenijo začel pritekati hladnejši zrak. Dotok hladne zračne mase se je še okrepil naslednji dan.

Nad območjem Alp so v torek, 18. aprila, in v sredo, 19. aprila, pihali močni severni vetrovi. Na severni strani Alp in na osrednjem Balkanu je snežilo do nižin, ponekod je zapadlo rekordno veliko snega za drugo polovico aprila.

Najhladnejši zrak je gore preplavil 20. aprila, zaradi vetrovnega in deloma oblačnega vremena pa v nižinah jutro ta dan ni bilo izjemno hladno.

V noči na petek, 21. aprila, je naše kraje še preplavljal mrzel zrak, hkrati pa je veter v spodnjih plasteh ozračja pričel slabeti. Ker se je veter dokončno umiril, sta bili petkovo in sobotno jutro po večini Slovenije zelo hladni.

Po razjasnitvi in umiritvi vetra sta po nižinah sledili mrzli jutri 21. in 22. aprila. V prvem od obeh juter se je marsikje ohladilo pod –3 °C.

Zaradi izrazitega nočnega ohlajanja zraka od tal je bilo tik nad tlemi še bistveno hladneje kot na višini dveh metrov, znotraj meteorološke hišice.

Z minimalnim termometrom, postavljenim pet centimetrov nad tlemi in neposredno izpostavljenim dolgovalovnemu sevanju tal in ozračja, smo v Ratečah izmerili –11,6 °C, v Celju –9,0 °C, na Letališču ER Maribor –7,8 °C, v Murski Soboti –7,0 °C, v Ljubljani –5,6 °C, v Novem mestu –5,3 °C in na Letališču Portorož –1,6 °C (21. aprila).

Omenjene vrednosti temperature približno odgovarjajo temperaturi zgornjega dela nizkih rastlin (trava in večina kulturnih rastlin na poljih in vrtovih v tem letnem času).

26. april 2017

Predstavitev čezmejnega upravljanja z vodami predstavnikom Jordanije, Tunizije in Egipta

Na Agenciji za okolje Republike Slovenije smo 26. aprila gostili študijski obisk sodelujočih v projektu Water Sum, iz Jordanije, Tunizije in Egipta.

Udeležili so se ga predstavniki okoljskih ministrstev držav, ki delujejo na področju čezmejnega sodelovanja na področju upravljanja z vodami. Poslanstvo tovrstnega čezmejnega sodelovanja je upravljanje skupnih vodnih virov in usklajevanje dejavnosti, ki podpirajo upravljanje in ohranjanje voda s potencialnim čezmejnim vplivom.

Predstavniki študijskega obiska se udeležujejo več srečanj s predstavniki okoljskega ministrstva Slovenije, ki z Madžarsko in Hrvaško deli skrb za nekatere skupne vodne vire in ima s prenosom informacij in znanja na področju čezmejnega sodelovanja z upravljanjem z vodami bogate izkušnje.

Predstavili smo primer sodelovanja - Sistem napovedovanja poplav, ki poteka v okviru čezmejnega projekta »Porečje reke Save« (Sava River Basin). Poleg tega smo udeležencem prestavili nedavno vzpostavljen projekt »Tveganje za sušo v Podonavju« (DriDanube), ki bo na področju upravljanja s sušo in vodami povezal države Podonavja, ter bogate izkušnje na področju upravljanja s sušo, ki so plod delovanja centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi (DMCSEE).

foto

24. april 2017

Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo

8. Eko konferenca

Danes je na Agenciji RS za okolje, potekala 8. Eko konferenca z naslovom Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo. Pripravljavci dogodka, Društvo Planet Zemlja, Slovensko meteorološko društvo, Gradbeni inštitut ZRMK in Agencija RS za okolje so želeli opozoriti na dobre prakse varovanja okolja in vse močnejšo soodvisnost ekologije in ekonomije.

Glede na smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki opredeljuje pogoje za še primerno življenjsko okolje, živi 92 % vsega svetovnega prebivalstva na območjih, ki so z vidika onesnaženosti zraka neprimerna. Tudi v Sloveniji imamo pogosta obdobja onesnaženosti zraka z delci PM10 in ozonom, ki imata škodljiv vpliv na zdravje. Žal onesnaženost ni omejena samo na zunanji zrak, ampak je prisotna tudi znotraj stavb.

Viri onesnaženosti zraka so neučinkovite kurilne naprave, promet, resuspenzija. Kraji z bolj onesnaženim zrakom v Sloveniji izvajajo programe za izboljšanje kakovosti zraka. Ni zanemarljivo, da lahko tudi posamezniki pripomoremo k izboljšanju.

S spremljanjem kakovosti zraka Agencija opozarja javnost na obdobja onesnaženosti in omogoča podlage za pripravo ukrepov za posamezne kraje.

foto

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO