English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

17. avgust 2017

Poletne suše še ni konec

Ekstremne sušne razmere še naprej ostajajo na jugozahodu države, kjer so padavine v preteklih dveh tednih le kratkotrajno osvežile površinski sloj tal, velikost vodnega primanjkljaja pa je primerljiva z izjemno sušnim letom 2003, oziroma je ta večji od primanjkljajev v bližnjih preteklih sušnih letih 2013 in 2015.

Tudi na jugovzhodu in severovzhodu države so posledice suše nepopravljive. Dokaj enakomerno porazdeljene padavine v preteklih dveh tednih pa obnavljajo zaloge vode v površinskem sloju tal in postopno lajšajo sušne razmere. To bodo lahko izkoristili strniščni posevki, travinje in tudi trajne kulture. Izjeme še naprej ostajajo območja, kot na primer Bela krajina, kjer je padlo manj padavin. Četrti vročinski val je v kombinaciji s sušnim stresom in predvsem plitvimi tlemi zadal sušne posledice na koruznih posevkih tudi ponekod na Vipavskem.

Vodnatost rek po državi je mala in ustaljena.

Gladine podzemne vode večjega dela države so nizke.


Pripete datoteke

9. avgust 2017

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade

Potovalne navade se oblikujejo od otroštva naprej. Pomemben je tudi čas vstopa polnoletnosti, ko je mogoča samostojna vožnja z avtomobilom. Se bomo odpravili na pot peš, s kolesom, javnim prevozom ali drugo alternativno obliko mobilnosti ali bomo raje enostavno sedli v avto, čeprav to ni najbolj gospodarno, zdravo, varno, družabno in prijazno do okolja, v katerem živimo?

Odgovore na ta vprašanja bo obravnavala Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo potekala v Ljubljani, 20. septembra 2017, v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Konferenca želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti.

Konferenca je tudi priložnost, da mladi (15 do 29 let) povedo svoje mnenje, delijo znanja in izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev pa bodo spoznavali dejansko problematiko trajnostne mobilnosti in v delavnicah poiskali rešitve in predloge za njen razvoj.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu.

Prijavite se lahko na spodnji spletni povezavi do petka, 8. 9. 2017, do 12h .

Konferenca bo potekala 20. 9. 2017, v Hiši EU, Dunajska cesta 20, v Ljubljani.

Povezane strani
Pripete datoteke

28. julij 2017

Predlog Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Vlada RS je na svoji seji dne 27. 7. 2017 določila besedilo Predloga Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, in ga vložila v parlamentarno proceduro.

Z zakonom bo ARSO pridobil enotno pravno podlago za velik del svoje dejavnosti. Združuje namreč štiri vrste nalog, ki naj jih izvaja kot enotno državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in seizmološko službo, da bi se zagotovile splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter stanju naravnih virov na področju meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije ter informacije z istih področij, ki služijo izvajanju drugih državnih nalog in mnogim družbenim podsistemom. Analiza izvajanja teh nalog je namreč pokazala velike podobnosti v metodiki ter namenih in ciljih teh nalog, kar omogoča in narekuje njihovo združitev v enoten normativni okvir. Združitev je tudi ekonomična, praksa pa izkazuje, da enotno izvajanje posameznih faz delovnega procesa povzroča tudi medsebojne sinergije in možnosti za njihovo dodatno optimiziranje. Ob dejstvu podnebne spremenljivosti ter relativno visoke ogroženosti Slovenije zaradi meteoroloških, hidroloških in seizmoloških pojavov je potrebnost izvajanja teh državnih nalog v okviru ene same službe še bolj poudarjena.

Služba se izvaja zlasti s ciljem trajnega opazovanja in sistematičnega zbiranja podatkov, zagotavljanja večje varnosti ljudi in premoženja, večje učinkovitosti izvajanja državnih nalog in koristnosti za splošno koristne dejavnosti. Za dosego teh ciljev zakon določa vsebino in obseg nalog državne službe, pristojnost za izvajanje službe, pravice in obveznosti izvajalca službe ter materialne pogoje za njeno izvajanje. Med slednjimi je najpomembnejša infrastruktura službe ter njen status in režim pravnega varstva. Infrastruktura službe se tako vzpostavlja kot materialno jedro, preko katerega se z opazovanjem (merjenjem) zbirajo in obdelujejo podatki o meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških pojavih. Ciljna naloga službe je, da se na podlagi teh podatkov izdelajo napovedi, analize in ocene, s katerimi se obvešča ali opozarja tako splošno javnost kot tudi posamezne naslovnike, ki jim z vidika njihovih predpisanih nalog služba lahko zagotovi ustrezne informacije. Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

Obenem zakon celovito in na novo ureja vsebine, ki so trenutno razpršeno urejene v več zakonih ali podzakonskih predpisih, v določenem delu pa sploh niso urejene. Za pravno ureditev na področju meteorologije se ugotavlja, da je prepodrobna, na ostalih področjih pa presplošna, pomanjkljiva ali celo neobstoječa. Zato zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti, do uskladitve s tem zakonom pa ureja tudi razmerje z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o vodah. Število predvidenih podzakonskih predpisov se zmanjšuje iz predvidenih 12 (od katerih sta bila sprejeta 2) na enega, izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti ter poklica pa se popolnoma deregulira.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO