English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

20. september 2017

Učinkovita prva faza sanacije okoljske škode po požaru v Kemisu

Agencija RS za okolje (Agencija) je v obdobju po požaru v podjetju Kemis d. o. o zbirala podatke o okoljski škodi ter ugotavljal njen obseg.

Vzorčenje sedimentov je bilo na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici prvič izvedeno dne 22. 5. 2017, to je teden dni po požaru. Na podlagi teh rezultatov je bilo v sedimentu pri obratu Kemis ugotovljeno izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina.

Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice. Ljubljanice onesnaženi sediment ni dosegel. Zato je Agencija podjetju Kemis d. o. o. z delno odločbo naložila odstranitev sedimenta na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok Tojnica do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko, pri čemer je moral povzročitelj zagotoviti, da se v sedimentu prisotna onesnaževala pri izvajanju ukrepa ne prenašajo po strugi dolvodno.

Po izvedenih ukrepih prve faze sanacije je podjetje Kemis 17. 8. 2017 naročilo vzorčenje in analize sedimenta, kot mu je bilo naloženo z odločbo. Vzorčenje in analize je izvedel akreditiran laboratorij Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Rezultate analiz je Agencija prejela 19. 9. 2017.

Agencija na podlagi prejetih rezultatov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Z izvedbo sanacijskih ukrepov je bilo preprečeno širjene onesnaženega sedimenta dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico, kar kažejo rezultati analiz sedimentov, opravljeni na petih mestih v Tojnici in na enem merilnem mestu v Ljubljanici, pod izlivom Tojnice (pdf datoteka - Rezultati preiskav vzorcev sedimenta Tojnice in Ljubljanice 22. 5. 2017 in 17. 8. 2017). Agencija pa še čaka na dokončne rezultate analiz aromatskih spojin in kloriranih alifatskih ogljikovodikov, ki jih NLZOH še ni podal tako, da bi jih bilo možno vrednotiti glede na mejne vrednosti.

V postopku odreditve izvedbe sanacijskih ukrepov, ki bodo predmet dopolnilne odločbe, je imenovan za izvedenca biološke stroke prof. dr. Mihael Jožef Toman.

20. september 2017

Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?

Evropski teden mobilnosti v znamenju sodelovanja z mladimi

V času od 16. do 22. septembra obeležujemo evropski teden mobilnosti, ki se konča z dnevom brez avtomobila in letos nagovarja s sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz.«

Ker se potovalne navade oblikujejo že skozi otroštvo - pomemben pa je tudi čas polnoletnosti - smo na Agenciji pristopili k soorganizaciji prve nacionalne mladinske konference o trajnostni mobilnosti z naslovom »Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?«. Drugi soorganizatorji so: Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Agencija za varnost v prometu in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Konferenca je namenjena mladim od 15 do 29 let. Osrednji namen konference je med njimi povečati ozaveščenost in znanje o okolju, prometu in zdravju, cilj pa vzpostaviti in poglobiti partnerstva med mladimi in strokovnjaki. S tem želimo mladim pomagati, da postanejo aktivni državljani in se aktivneje vključijo v procese odločanja, tudi na področju trajnostne mobilnosti.

Za potrebe konference je Agencija pripravila animacijo »Združimo moči. Trajnostna mobilnost smo mi vsi« in mladinski priročnik o okolju, zdravju in prometu z naslovom »Na poti v zeleni prestavi«. Priročnik je izdelan v sodelovanju z mladimi in za mlade, ki jih zastopa Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Tako video kot priročnik temeljita na podatkih in informacijah, ki so del sistema Kazalci okolja v Sloveniji.

foto

5. september 2017

Evropska komisija odprla javno razpravo o mikroplastiki v okolju

Evropska agencija za okolje obvešča, da bo v okviru Evropske komisije do 16. 10. 2017 potekala javna razprava o mikroplastiki v okolju. Namen javne razprave je s pomočjo državljanov in organizacij raziskati možnosti za zmanjšanje odlaganja mikroplastike v okolje in onemogočanje njenega vstopa v prehranjevalno verigo.

Cilji javne razprave so:
- informirati zainteresirane,
- izmenjava mnenj in informacij,
- zbiranje podatkov, ki jih ni mogoče najti s pomočjo kabinetnega raziskovanja, bi pa lahko pripomogli k zmanjšanju količin mikroplastike v morju.

Velik delež odpadkov odvrženih v morje predstavlja prav plastika. Na odprtem morju lahko plava na površju ali pa potone na dno in ogroža morske ter obalne habitate. Z odpadki iz plastike so močno onesnaženi predvsem Subtropski oceani, vse bolj pa tudi Mediteran.

K javni razpravi lahko prispevate z izpolnitvijo spletnega vprašalnika na spodnji povezavi.

28. julij 2017

Predlog Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Vlada RS je na svoji seji dne 27. 7. 2017 določila besedilo Predloga Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi, in ga vložila v parlamentarno proceduro.

Z zakonom bo ARSO pridobil enotno pravno podlago za velik del svoje dejavnosti. Združuje namreč štiri vrste nalog, ki naj jih izvaja kot enotno državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in seizmološko službo, da bi se zagotovile splošno koristne informacije o naravnih pojavih ter stanju naravnih virov na področju meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije ter informacije z istih področij, ki služijo izvajanju drugih državnih nalog in mnogim družbenim podsistemom. Analiza izvajanja teh nalog je namreč pokazala velike podobnosti v metodiki ter namenih in ciljih teh nalog, kar omogoča in narekuje njihovo združitev v enoten normativni okvir. Združitev je tudi ekonomična, praksa pa izkazuje, da enotno izvajanje posameznih faz delovnega procesa povzroča tudi medsebojne sinergije in možnosti za njihovo dodatno optimiziranje. Ob dejstvu podnebne spremenljivosti ter relativno visoke ogroženosti Slovenije zaradi meteoroloških, hidroloških in seizmoloških pojavov je potrebnost izvajanja teh državnih nalog v okviru ene same službe še bolj poudarjena.

Služba se izvaja zlasti s ciljem trajnega opazovanja in sistematičnega zbiranja podatkov, zagotavljanja večje varnosti ljudi in premoženja, večje učinkovitosti izvajanja državnih nalog in koristnosti za splošno koristne dejavnosti. Za dosego teh ciljev zakon določa vsebino in obseg nalog državne službe, pristojnost za izvajanje službe, pravice in obveznosti izvajalca službe ter materialne pogoje za njeno izvajanje. Med slednjimi je najpomembnejša infrastruktura službe ter njen status in režim pravnega varstva. Infrastruktura službe se tako vzpostavlja kot materialno jedro, preko katerega se z opazovanjem (merjenjem) zbirajo in obdelujejo podatki o meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških pojavih. Ciljna naloga službe je, da se na podlagi teh podatkov izdelajo napovedi, analize in ocene, s katerimi se obvešča ali opozarja tako splošno javnost kot tudi posamezne naslovnike, ki jim z vidika njihovih predpisanih nalog služba lahko zagotovi ustrezne informacije. Zakon zasleduje obveznosti in smernice, ki izhajajo iz članstva Slovenije v Svetovni meteorološki organizaciji.

Obenem zakon celovito in na novo ureja vsebine, ki so trenutno razpršeno urejene v več zakonih ali podzakonskih predpisih, v določenem delu pa sploh niso urejene. Za pravno ureditev na področju meteorologije se ugotavlja, da je prepodrobna, na ostalih področjih pa presplošna, pomanjkljiva ali celo neobstoječa. Zato zakon v celoti nadomešča Zakon o meteorološki dejavnosti, do uskladitve s tem zakonom pa ureja tudi razmerje z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o vodah. Število predvidenih podzakonskih predpisov se zmanjšuje iz predvidenih 12 (od katerih sta bila sprejeta 2) na enega, izvajanje meteorološke dejavnosti kot gospodarske dejavnosti ter poklica pa se popolnoma deregulira.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO