English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > katalog informacij javnega značaja > Splošni podatki o ARSO
O agenciji

SPLOŠNI PODATKI O AGENCIJI RS ZA OKOLJE

ARSO je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, katerega delovna področja opredeljuje Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08- ZVis-F, 63/9, 69/10, 40/11,98/11,17/12,23/12,82/12,109/12,24/13,36/13,51/13,43/14 in 91/14).


Splošni podatki o ARSO:
 • naziv: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
 • naslov: Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, p.p. 2608
 • telefon: (01) 4784000
 • telefax: (01) 4784052
 • e-naslov: gp.arso@gov.si
 • transakcijski račun: 01100-6300109972
 • matična številka: 2482878000
 • identifikacijska številka za DDV: SI 18945082
Organigram in podatki o organizaciji agencije

ARSO opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na:

 • celovito varstvo okolja in naravnih dobrin,
 • varstvo voda, zraka in tal,
 • presojo vplivov na okolje,
 • javne službe varstva okolja in naravnih dobrin,
 • varstvo pred hrupom in drugimi tveganji za okolje,
 • ohranjanje narave,
 • gospodarjenje z vodami in vodnogospodarskimi objekti ter napravami,
 • javne službe urejanja voda,
 • spodbujanje in izvajanje programov učinkovite rabe energije,
 • monitoringe in drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer,
 • meteorološke, hidrološke in ekološke analize ter ekspertize,
 • napovedovanje meteoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanje na izredne pojave,
 • letalsko meteorologijo,
 • monitoring in drugo evidentiranje geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovo rajonizacijo in kategorizacijo,
 • potresno varstvo objektov in naprav,
 • varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred potresnimi pojavi,
 • ravnanje z odpadki, razen radioaktivnih,
 • odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
 • izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in
 • mednarodno izmenjavo podatkov.

Notranja organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga na predlog generalnega direktorja ARSO sprejme minister za okolje in prostor Republike Slovenije.

Generalni direktor ARSO je Joško Knez.

Notranje organizacijske enote ARSO so uradi, sektorji, službe in oddelki.


Kontaktni podatki:

SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Andrej Vuga
telefonska številka: 01/478 4027
e-naslov: andrej.vuga@gov.si


URAD ZA METEOROLOGIJO

direktor: dr. Klemen Bergant
telefonska številka: 01/478 4048
e-naslov: klemen.bergant@gov.si
samodejni telefonski odzivnik: 090 93 98 22

 • Sektor za operativne meteorološke napovedi
  • Oddelek za meteorološke napovedi in informacije
  • Oddelek za letalske napovedi
  • Sektor za meteorološke tehnike in modeliranje
   • Oddelek za meteorološke tehnike
   • Oddelek za meteorološko modeliranje
  • Sektor za aplikativno meteorologijo
   • Oddelek za klimatologijo
   • Oddelek za agrometeorologijo
  • Sektor za daljinske meritve atmosfere
  • Sektor za prizemno meteorološko mrežo
   • Oddelek za kontorolo podatkov in arhiv
   • Oddelek za meteorološke meritve na letališčih
    • Referat letališke meteorologije na letališču Jože Pučnik
    • Referat letališke meteorologije na letališču Cerklje
    • Referat letališke meteorologije na letališču Maribor
    • Referat letališke meteorologije na letališču Portorož
    • Oddelek za avtomatske in klasične meteorološke meritve
  • Sektor za kakovost zraka

  URAD ZA SEIZMOLOGIJO IN GEOLOGIJO

  direktor: dr. Andrej Gosar
  telefonska številka: 01 478 4000
  e-naslov: andrej.gosar@gov.si
  avtomatski odzivnik: 01 4361091

  • Sektor za seizmologijo
  • Sektor za potresna opazovanja
  • Sektor za inženirsko  seizmologijo in potresno inženirstvo
   
  URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

  direktor: mag. Inga Turk
  telefonska številka: 01 478 4421
  e-naslov: inga.turk@gov.si

  • Sektor za presoje vplivov na okolje
  • Sektor za integralna dovoljenja
  • Sektor za upravne zadeve
  • Sektor za kakovost zraka
  • Sektor za kakovost voda
  • Sektor za ravnanje z odpadki
  • Sektor za ohranjanje narave

   

  URAD ZA HIDROLOGIJO IN STANJE OKOLJA

  direktor: mag. Drago Groselj
  telefonska številka: 01 4784045
  e-naslov: drago.groselj@gov.si
  operativna številka: 01 4784147

  • Sektor laboratoriji
   • Oddelek kemijsko analitski laboratorij
   • Oddelek umerjevalni laboratorij
  • Sektor za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež
   • Oddelek za vzdrževanje merilnih mrež
   • Oddelek za razvoj merilnih mrež
  • Sektor za hidrometrijo
   • Oddelek za meritve podzemnih voda
   • Oddelek za meritve površinskih voda
   • Oddelek za osnovne obdelave
  • Sektor za hidrogeološke analize
  • Sektor za analize in prognoze površinskih voda
   • Oddelek za analize površinskih voda
   • Oddelek za hidrološke prognoze
  • Sektor za kakovost voda
   • Oddelek za kemijsko stanje voda
   • Oddelek za ekološko stanje voda

  SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

  Vodja službe: mag. Barbara Bernard Vukadin
  telefonska številka: 01 478 4423
  e-naslov: barbara.bernard-vukadin@gov.si


  URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE
  • Služba za pravne in splošne zadeve
   • Glavna pisarna
   • Oddelek za tehnične zadeve
  • Služba za analitično podporo delovnim procesom
   • Oddelek za upravljanje informacijskih sistemov
   • Oddelek za računalniško podporo informacijskim sistemom
   • Oddelek za informacijsko vstopno točko in GIS
  • Finančna služba
  • Služba za organizacijo in kadre

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO