English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > katalog informacij javnega značaja > Osnovni podatki o katalogu
O agenciji

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
Predstojnik organa: Joško Knez, generalni direktor
Datum prve objave kataloga: 12.10. 2004
Datum zadnje spremembe: 22.05.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.arso.gov.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika

Postopek pridobitve informacije javnega značaja ali ponovno uporabo


 Pravne podlage:

  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB1, Uradni ist RS, št. 24/03, 96/05, 51/06 v nadaljevanju: ZDIJZ),
  • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list RS, št. 115/03, 76/05, 119/07 - v nadaljevanju: Uredba),
  • Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP).

Postopek:

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo  z neformalno zahtevo (do novele ZDIJZ je to bila ustna vloga) ali pisno zahtevo (do novele ZDIJZ je to bila pisna vloga). Poudariti moramo, da ima pravico do pravnega varstva (pritožba, upravni spor) le tisti prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Elektronska pošta se šteje za formalno zahtevo, razen v primeru, ko vsebuje zahteva elektronski podpis v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis.

Prosilec ima pravico pridobiti od Agencije RS za okolje informacijo javnega značaja ali ponovno uporabo tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.

Uradna oseba, ki je pristojna za posredovanje zahtevane informacije, je dolžna na zahtevo odgovoriti v roku največ 20-ih delovnih dni od dneva popolne vloge.

Neformalna zahteva 

Pomeni, da vam je uradna oseba dolžna omogočiti dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo z neformalno vlogo, razen v primeru, da gre za izjeme iz 6. člena ZDIJZ. V primeru, ko uradna oseba Agencije RS za okolje ugodi vaši zahtevi, omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije bodisi, da vam jo da na vpogled, bodisi, da zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis, če informacija v tej obliki dostopna. Ko zahtevate, da se vam da določena informacija na vpogled, vam je uradna oseba dolžna to omogočiti in sicer tako, da z vami dogovori sestanek. Predmet tega dogovora je določitev kraja, časa poteka sestanka in opozorilo na morebitne materialne stroške. 

Pisna zahteva

Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi prosilec opredeli:

  • informacijo, s katero se želite seznaniti in
  • način seznanitve (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Prosilcu ni potrebno pravno utemeljevati zahteve ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po ZDIJZ, mora to organ obravnavati.


Pritožbeni organ:

Z uveljavitvijo ZInfP so prenehale veljati določbe ZDIJZ, ki so se nanašale na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja (od 28 do 30. člena). Na podlagi ZInfP se pritožbeni organ imenuje INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC. Postopek pred informacijskih pooblaščencem pa ureja navedeni zakon v poglavju 4.

Stroški posredovanja informacij

Pri določanju cen posredovanja informacij javnega značaja se uporablja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list Rs, št. 76/05). Navedena uredba določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO